МИСИЯ

Напътстваме и подкрепяме детето в израстването му като Успешна личност, чрез развитие на неговите умения, таланти и уникални качества.

St. George International School & Preschool е образователна институция, която осигурява творческа и подкрепяща среда за обучение и възпитание на деца от 2 до 19 години. Училището изгражда личности с богата обща култура, осъзнали и възприели общочовешките ценности, ориентирани в динамично променящия се съвременен свят, с отговорно и активно гражданско поведение.

St. George International School & Preschool съчетава най-доброто от британската и българската образователни системи, за да предостави висококонкурентно образование на своите ученици. Обучението не се изчерпва само с формалното образование и в учениците се стимулира чувството за любознателност и вълнение при откриването на нова информация, която да се запази в съзнанието им дълго, след като завършат училището.

Успоредно със силна академична учебна програма,  St. George International School & Preschool  осигурява възможност за своите ученици да натрупат увереност и опит в поемането на отговорност, широка обща култура и социални умения, способност да прилагат на практика придобитите знания и да се самообучават, да имат разбиране за неизменните човешки ценности, да пазят националното си самосъзнание и да са способни да се адаптират и напредват както в България, така и навсякъде другаде в глобалната общност.

Главна ценност е детето (ученикът). Всяка идея е осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес – педагогически и непедагогически персонал, партньори и други, са подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование, ориентирано към интереса и мотивацията на детето и ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика.

ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

Ценностите, които изповядва училището се споделят от трите страни в учебния процес - ученици, родители, учители и непедагогически персонал.

ЧЕСТНОСТ

Означава да казваме истината пред себе си и пред другите;

ОТГОВОРНОСТ

Означава да спазваме всички обещания и да изпълняваме своите задължения, да пазим физически и психически другите, да разбираме последствията при изпълнение или неизпълнение на поетите ангажименти;

УВАЖЕНИЕ

Означава да спазваме установените правила, да зачитаме личното пространство и вещите на другите, техните чувства и желания, да изслушваме и приемаме чуждото мнение, като може да не го споделяме;

ИНИЦИАТИВНОСТ

Означава активно да участваме в училищния живот, да даваме предложения, да споделяме идеи, да постъпваме смело, като сме обмислили добре ефекта от действията си;

ВЗАИМОПОМОЩ

Означава да си помагаме един на друг, да услужим на някого в нужда, да печелим приятели, да се чувстваме полезни;

ОТКРИТОСТ

Означава да споделяме с другите какво мислим и чувстваме, какво искаме, за да бъдем разбрани;

ТОЛЕРАНТНОСТ

Означава да приемаме хората каквито са, да разбираме различията, да приемем, че другите мислят, действат и чувстват различно.

error: Content is protected !!

....................................