ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ
И ПРИЕМ ЗА ДЕТСКА ГРАДИНА

В детска градина „Свети Георги” целогодишно се приемат деца от 2 до 5-годишна възраст, като приемът се основава на база подадени документи.
Процедурата по кандидатстване и прием се координира от Мениджър Прием и комуникации и включва:
Стъпка 1

Подаване на Заявление за прием. – (онлайн форма в сайта на St. George Intеrnational School & Preschool) За валидно попълнено се счита това заявление, което съдържа пълна и изчерпателна информация във всяка от секциите.

Стъпка 2

Взимане на решение за прием - До 7 работни дни след получаване на Заявление за прием, Мениджър Прием и комуникации уведомява родителите за наличие на свободни места в групата, за която се кандидатства.

2.1. До 10 дни след получаване на потвърждение за прием и уточняване на датата на постъпване, е необходимо родителите да подпишат договор, да заплатят депозит /който се възстановява при напускане на детската градина/ и първа такса. При подписване на договора родителите представят копие от акта за раждане на детето.

2.2. В случай че към датата на подаване на Заявление за прием, във възрастовата група на детето-кандидат няма свободни места, то родителите може да заявят желанието си да бъдат включени в Листа на чакащи чрез подаване на заявка по имейл. При сформирането на нова група или освобождаването на място в съответната възрастова категория, се уведомяват родителите по ред на подаване на заявка за включване в листа на чакащи.

2.3. В случай че родителите подадат Заявление за прием, в което посочената дата за постъпване в детската градина е след започването на учебната година, то те дължат такса Запазване на място в размер на 200 евро на месец от датата на подписване на договора за обучение до датата на постъпване на детето. Договорът следва да бъде подписан в 14-дневен срок след фиксиране на дата на постъпване и получаване на становище от детската градина, че детето може да бъде прието.

Преди първия ден на посещение, но не по–рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина, родителите следва да предадат задължителна медицинска документация.

При първо постъпване в детско заведение е необходимо да се подготвят следните документи:

 • Резултат от фекална проба за чревни хелминти;
 • Резултат от фекална проба за носителство за шигела, салмонела и патогенни коли;
 • Резултат от перианален отпечатък за острици;
 • Изследване на кръв и урина;
 • Бележка от личния лекар в уверение на това, че детето е клинично здраво и не е в контакт с остри заразни болести (бележката е валидна 3 дни от издаването ѝ);
 • Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 • Имунизационен паспорт на детето (следва детето да има поставени всички имунизации за възрастта според имунизационния календар на България; за деца-чужденци е необходим превод на български език);
 • Изследване за СПИН и Васерман на единия родител при прием на деца до 3-годишна възраст.
 • Здравна декларация по образец на детската градина.

При прехвърляне на детето от друго заведение в рамките на 7-дневно прекъсване на посещенията е необходимо да се подготвят следните документи:

 • Здравна карта на дете, водена в предходното заведение с нанесена последна дата на посещение;
 • Бележка в уверение на това, че детето е клинично здраво и не е в контакт с остри заразни болести (с валидност 3 дни);
 • Лична здравно-профилактична карта;
 • Имунизационен паспорт на детето (следва детето да има поставени всички имунизации за възрастта според имунизационния календар на България; за деца-чужденци е необходим превод на български език);
 • Здравна декларация по образец на детската градина.

При анализ на адаптацията на детето в групата, нивото на социализация и емоционалното състояние, детската градина има право да предложи на родителите/ настойниците отлагане на постъпването за по-късен етап, преместване на детето в друго учебно заведение и/или да прекрати договора при условията, описани в общите условия към договора за обучение.

При желание родителите да прекратят договора за обучение на дете, то следва да изпратят писмено предизвестие по имейл до отдел Прием и комуникации и/ или рецепция на детската градина, съдържащо основание и желана дата на прекратяване.

error: Content is protected !!