• ЗА ПГ-1 КЛАС

Процедурата по прием и записване включва:

 1. Подаване на заявление за прием – по образец

При желание за кандидатстване родителите попълват и подават заявление по образец. За валидно попълнено заявление се счита това заявление, което съдържа подробна информация във всяка от секциите в него, придружено от копие от акта за раждане на детето, копие от документ за завършен етап на образование и академична справка/характеристика при кандидатстване в текуща учебна година, референции от предходни учебни заведения, ако детето е посещавало такива. Получените заявления подлежат на предварително разглеждане и допускане до процедура за обследване. Одобрените кандидатури преминават на следващ етап.

 

 1. Насрочване на график за обследване

Мениджър Прием и комуникации изпраща до родителите информация за графика за провеждане на обследването на кандидат-ученика в 5-дневен срок от получаване на заявлението.

Обследванията са с предварително планиран график на провеждане: всяка сряда от 08:00 до 14:30.

 

 1. Заплащане на такса обследване

Такса обследване включва входящо обследване (в училище и психологическо интервю) и съответните административни дейности по приема на ученика. Тя е еднократна и не подлежи на възстановяване.

Размерът на такса обследване е 500 евро. Заплаща се преди провеждане на обследването на детето в 3-дневен срок от потвърждаване на кандидатурата му.

Таксата се заплаща по един от следните начини на основание издадена фактура от училището:

 • чрез POS терминал на място в сградата на училището
 • по банков път

 

 1. Обследването цели да се извърши проверка на детето относно неговата училищна готовност, способности за учене, форми на социализация, адаптация в група, ниво на владеене на английски език. Тази обобщена и структурирана информация дава възможност за комбиниране на балансирани класове, в които да се постига максимална ефективност на обучение. Кандидат-учениците държат тест за училищна готовност на български език и комбиниран тест на английски език. Обследването се осъществява на два етапа:
 • Престой в сградата на училището

Организирани в група по 5, децата прекарват в училището от 08:00 до 14:30 ч. По време на престоя се потапят в учебната атмосфера и участват в различни ситуации. Междувременно на всяко дете поотделно се прави обследване на английски език и тест за училищна готовност. За техния комфорт и добро настроение се грижи учител. Осигурени са закуска, малка закуска в 10ч. и обяд.  Необходимо е за времето си на престой в училище кандидат-учениците да носят със себе си вътрешни обувки.

 • Психологическо интервю

Провежда се заедно с родителите и кандидат-ученика при индивидуално съгласуван график с училищния психолог с цел получаване на задълбочена информация за характеровите особености, стил на учене, дарби, специфични потребности, нагласи на кандидат-ученика.

 

 1. Изпращане на резултатите от обследването

Мениджър прием и комуникации изпраща на родителите по имейл резултатите и препоръките  от направените обследвания в училище и разговора с психолога в 7-дневен срок. При желание, родителите имат възможност да се запознаят с изпитните работи на своето дете след предварително уговорена среща с Мениджър прием и комуникации. С тези препоръки се запознават преди началото на учебната година и бъдещите учители на детето, което да ги подпомогне в подготовка на индивидуалния подход и работа с детето.

 

 1. Среща с Изпълнителния директор

След като разгледат получените анализи от обследването, чрез Мениджър прием и комуникации, родителите насрочват среща с Изпълнителния директор в 14-дневен срок от получаването на резултатите. В срок от 3 дни след срещата Мениджър прием и комуникации изпраща до родителите писмено становище относно взетото решение за прием на кандидат-ученика.

 

 1. Подписване на договор и заплащане на депозит

В срок от 5 дни от получаване на становище, че кандидат-ученикът е приет, родителите трябва да подпишат договор за обучение. След внасяне на определения депозит, ученикът се счита за приет в училище и се записва в Книгата за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст.

При подписване на договора родителите представят следните документи:

 • Молба за постъпване – по образец;
 • Акт за раждане;
 • Лична здравно-профилактична карта;
 • Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище (при смяна на учебно заведение на кандидат-ученика).
error: Content is protected !!