ПРОЦЕДУРА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ
И ПРИЕМ ЗА УЧИЛИЩЕ

Всеки кандидат-ученик следва да премине през процедура по обследване съобразно възрастта и класа, за който кандидатства, за да може да бъде взето решение за прием. Процедурата по кандидатстване и прием се координира от Мениджър Прием и комуникации.

Стъпка 1

Подаване на Заявление за кандидатстване в срок до 10 дни преди предпочитаната дата за провеждане на приемни изпити.

За валидно попълнено се счита това заявление, което съдържа пълна и изчерпателна информация във всяка от секциите в него и е придружено от копие на:

 • Документ за завършен клас при кандидатстване след първи клас;
 • Академична характеристика/справка при кандидатстване след първи клас;
 • Референции от предходни учебни заведения, ако кандидат-ученикът е посещавал такива;
 • Грамоти и сертификати от проведени курсове или състезания, ако кандидат-ученикът разполага с такива.
Стъпка 2

Явяване на приемни изпити – В 5-дневен срок от получаване на заявлението, одобрените кандидати получават по имейл отговор, че са допуснати до следваща стъпка – провеждане на приемни изпити, като получават подробна информация за организацията им и фактура за такса обследване.

Стъпка 3

Заплащане на такса обследване – Такса обследване е еднократна и не подлежи на възстановяване. Включва разходи за престой в училище, материали, тестове, интервюта и последващи административни дейности. Необходимо е да бъде заплатена преди датата на изпита по един от следните начини, на основание издадена фактура:

 • Чрез ПОС терминал на място в сградата на училището;
 • По банков път.
Стъпка 4

Обследване - Чрез процедурата по обследване се проверява готовността на кандидат-ученика за съответния клас, способностите му за учене, форми на социализация, адаптация в група, ниво на владеене на английски език. Тази информация дава възможност за индивидуален подход към ученика, както и за комбиниране на балансирани класове, в които се постига максимална ефективност на обучение.

4.1.Явяване на приемен изпит - В определения ден за провеждане на изпитите, кандидат-ученикът посещава училището от 08:00 до 15:30 ч. По време на престоя се потапя в учебната атмосфера, участва в различни ситуации и провежда съответните тестове. Осигурени са закуска, малка закуска в 10:00 ч. и обяд. За времето на престой в училище е необходимо кандидат-ученикът да носи вътрешни обувки.

 • За Подготвителна група и Първи клас: Кандидат-ученикът държи тест за училищна готовност на български език и комбиниран тест на английски език.
 • За Втори клас: Кандидат-ученикът държи тест по български език и комбиниран тест на английски език.
 • За Трети и Четвърти клас: Кандидат-ученикът държи изпити по български език и литература, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език.
 • За Пети – Десети клас: Кандидат-ученикът държи изпити по български език и литература, комбиниран тест по науки, комбиниран тест на английски език и есе.

Стъпка 5

Резултати – В 10-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават по електронна поща резултатите от тестовете. В случай, че ученикът е приет, с тях се запознават преди началото на учебната година и учителите, което да ги подпомогне в подготовка на индивидуалния подход и работа с него.

При желание, родителите имат възможност да се запознаят с изпитните работи на своето дете след предварително уговорена среща с Мениджър Прием и комуникации.

5.1. Родителите на одобрените кандидати ще бъдат поканени на индивидуална среща с ръководството на училището. В срок от 3 дни след срещата, Мениджър Прием и комуникации изпраща до родителите писмено становище относно взетото решение за прием на кандидат-ученика;

5.2. В случай, че резултатите на кандидат-ученика са такива, че той трудно би се интегрирал и напредвал в училището, родителите получават обоснован отказ и препоръки за работа с детето от Мениджър Прием и комуникации.

Във всички случаи, училището си запазва правото да предложи място с или без условия, както и да откаже място на кандидат-ученика.

Стъпка 6

Записване на приети ученици – В срок от 3 дни от получаване на становище, че кандидат-ученикът е приет, родителите трябва да попълнят Заявление за постъпване и да преминат към процедура за подписване на договор за обучение.

В случай, че кандидат-ученикът покрива изискванията за прием в училището, но няма място в класа, за който кандидатства, родителите могат да попълнят Заявление за записване в листа на чакащи и при първа възможност да бъдат информирани за прием.

Стъпка 7

Подписване на договор и заплащане на депозит

След подписване на договор и внасяне на определения депозит и такса, ученикът се счита за приет в училище и се записва в Книгата за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст.

При подписване на договора родителите представят следните документи:

 • Копие от Акт за раждане;
 • Лична здравно-профилактична карта;
 • Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище (при смяна на учебно заведение на кандидат-ученика).

error: Content is protected !!