ТАКСИ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Годишна такса за новоприети деца

за 2018-2019 учебна година

(сумите са в евро)

Възрастова група ДепозитГОДИШНА ТАКСА
1 вноска2 вноски12 вноски
2-3 годишни 600 6 840 2x 3492 12x 600
3-4 годишни 600 6 840 2x 3492 12x 600
4-5 годишни 600 6 840 2x 3492 12x 600
5-6 годишни 600 6 840 2x 3492 12x 600
 

1. Депозит

Депозитът се заплаща еднократно и е дължим при подписване на договор. Покрива разходи за увредено имущество, при забава на дължими плащания, за нанесени вреди на детската градина и се възстановява след завършване на обучението в детската градина или при напускане.

 

2. Годишна такса

Годишната такса включва:
 • Обучение, съобразено с възрастта на детето, съгласно Държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката за Република България и Cambridge International Education (EYFS или IPC);
 • Учебници, учебни пособия и материали, необходими за учебния процес, както и комуникационна книга за ежедневни рапорти;
 • Определяне на логопедичен статус за деца над 4-годишна възраст – два пъти годишно;
 • Годишна застраховка „Злополука”;
 • Посещения с учебна и познавателна цел на културно- исторически забележителности в гр. София, музеи и други (за деца, навършили 3-годишна възраст).
Допълнително се заплащат:
 • Допълнителни дейности и спорт;
 • Транспорт (за деца, навършили 5-годишна възраст);
 • Бели и зелени училища (за деца, навършили 4-годишна възраст);

3. Отстъпки от годишната такса

За второ дете от семейството се начисляват 5 % отстъпка, за всяко следващо дете – 10%.

 

4. Храна

За учениците са осигурени 4 хранения дневно: сутрешна закуска, междинна закуска, обяд и следобедна закуска.

 

5. Транспорт

Услугата транспорт се предлага за деца, навършили 5-годишна възраст, спрямо графика на начален етап на учениците от ЧСУ "Свети Георги" (от 15.09.2018 г. до 31.05.2019 г.). По време на училищни ваканции на ЧСУ "Свети Георги" услугата не се предлага за деца от Детската градина.

Такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса като се заплаща на 1 /една/, 2 /две/ вноски или разсрочено, съгласно избран от родителите вариант на плащане.

Отстъпка от такса транспорт се предоставя в един от следните случаи без натрупване:

 1. При еднократно плащане на цялата такса за една учебна година до 10 август - 5%;
 2. За второ и всяко следващо дете от едно семейство по еднакъв маршрут – 25 %;
 3. При маршрут до 3 /три/ километра от детската градина – 25 %;
 4. При пътуване в една посока - 25%.
Възрастова група Tакса транспорт за 2018 – 2019 учебна година
1 посока* 2 посоки до 3 км.* 2 посоки над 3 км.
5- 6 годишни € 1 230 € 1 230 € 1 558

*Посочените цени са с начислена отстъпка в размер на 25%

 

6. Подписване на договор

Договорът за обучение се подписва след потвърждение за прием на детето-кандидат. Подлежи на ежегодно преподписване за следваща учебна година до 31 май на текущата учебна година.

 

7. Листа на чакащи

В случай че към датата на подаване на Заявление за прием, във възрастовата група на детето-кандидат няма свободни места, то родителите може да заявят желанието си да бъдат включени в Листа на чакащи чрез подаване на заявка по имейл. При сформирането на нова група или освобождаването на място в съответната възрастова категория, се уведомяват родителите по ред на подаване на заявка за включване в листа на чакащи.

 

8. Запазване на място

В случай че родителите подадат Заявление за прием, в което посочената дата за постъпване в детската градина е след започването на учебната година, то те дължат такса Запазване на място в размер на 200 евро на месец от датата на подписване на договора за обучение до датата на постъпване на детето. Договорът следва да бъде подписан в 14-дневен срок след фиксиране на дата на постъпване и получаване на становище от детската градина, че детето може да бъде прието.

Годишна такса за новоприети ученици

за 2018-2019 учебна година

(сумите са в евро)

Етап на обучение/
Клас
Такса обследванеДепозитГОДИШНА ТАКСА
1 вноска2 вноски3 вноски10 вноски
ПГ - I 500 1 000 8 200 2x 4250 1x 3900 2x 2500 1x 2260 9x 760
II - III 500 1 000 8 400 2x 4350 1x 4100 2x 2500 1x 2330 9x 775
IV - VII 500 1 000 8 850 2x 4600 1x 4600 2x 2500 1x 2420 9x 820
VIII - X 500 1 000 5 900 2x 3050 1x 2800 2x 1800 1x 1600 9x 545
ХI - XII 500 1 000 6 500 2x 3400 1x 3100 2x 2000 1x 1800 9x 600

* Годишната такса е с фиксиран ръст от 2,5 % годишно за етап на обучение, съответно за ПГ-IV клас, V-VII клас и VIII-XII клас, при сключване на договор за етап на обучение.

1.Такса обследване

Такса обследване е еднократна и не подлежи на възстановяване. Дължима е при заявяване на желанието за кандидатстване в St. George International School & Preschool. Покрива разходите за разглеждане на документи, входящо обследване и последващите административни дейности.

 

2. Депозит

Депозитът се заплаща еднократно и е дължим при подписване на договор. Гарантира запазването на мястото на детето в училище и покрива разходи за увредено имущество, при забава на дължими плащания, за нанесени вреди на училището и се възстановява след завършване на обучението в училище или при напускане.

3. Годишна такса

Годишната такса включва:
 • Обучение съгласно Държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката за Република България, Cambridge Primary School за начално образование и Cambridge International School за прогимназиален и гимназиален етап в учебни часове до 15:30 ч.;
 • Учебници, основен пакет тетрадки, органайзер, ученически бележник и карта, учебни пособия;
 • Определяне на логопедичен статус до IV клас – два пъти годишно;
 • Годишна застраховка „Злополука”;
 • Извънучилищни посещения с учебна и познавателна цел на културно- исторически забележителности в гр. София, музеи и театрални постановки и други.
Допълнително се заплащат:
 • Клубове по интереси и спорт след 15:30 ч.;
 • Самоподготовка след 15:30 ч.;
 • Храна;
 • Униформа;
 • Транспорт;
 • Бели и зелени училища;
 • Екскурзии извън гр. София;
 • Такси за полагане на изпити за придобиване на:

   - Cambridge Primary Statement of Achievement - 10/11 годишна възраст;

   - Cambridge Secondary Statement of Achievement - 13/14 годишна възраст;

   - International General Certificate of Secondary Education Cambridge (IGCSE) – 16 годишна възраст;

   - International Advanced Level Certificate (А-level) – 18/19 годишна възраст.

 

4. Отстъпки от годишната такса

За второ дете от семейството се начисляват 5 % отстъпка, за всяко следващо дете – 10%.

5. Храна

Разходите за храна се начисляват и заплащат допълнително към годишната такса.

За учениците са осигурени 4 хранения дневно: сутрешна закуска, междинна закуска, обяд от 4 ястия (салата, супа, основно ястие и десерт, като децата могат да избират от няколко вида) и следобедна закуска.

Отчитането на консумираната храна се извършва на касата в столовата чрез персоналния идентификационен носител (гривна) на всеки ученик.

Таксата се формира на база брой учебни дни и се заплаща на една (годишна) или две вноски (преди началото на всеки срок). В края на годината се прави изравняване на платената и консумирана от ученика храна.

6. Транспорт

Такса транспорт се начислява и заплаща допълнително към годишната такса.

Такса транспорт се заплаща на 1 /една/, 2 /две/ вноски или разсрочено, съгласно избран от родителите вариант на плащане, като първа вноска трябва да бъде направена в срок до 10 септември на съответната учебна година.

Отстъпка от такса транспорт се предоставя в един от следните случаи без натрупване:

 1. При еднократно плащане на цялата такса за една учебна година до 10 август - 5%;
 2. За второ и всяко следващо дете от едно семейство по еднакъв маршрут – 25 %;
 3. При маршрут до 3 /три/ километра от училището – 25 %;
 4. При пътуване в една посока - 25%.
Клас Tакса транспорт за 2018 – 2019 учебна година
1 посока* 2 посоки до 3 км.* 2 посоки над 3 км.
ПГ - IV € 1 230 € 1 230 € 1 558
V - VII € 1 305 € 1 305 € 1 653
VIII - XII € 1 380 € 1 380 € 1 748

*Посочените цени са с начислена отстъпка в размер на 25%

7. Подписване на договор

Договорът за обучение се подписва след потвърждение за прием на кандидат-ученика. Подлежи на ежегодно преподписване за следваща учебна година до 30 април на текущата учебна година.

error: Content is protected !!