АКАДЕМИЧНА ПРОГРАМА

St. George International School & Preschool прилага интегрирано в рамките на учебния ден едновременно обучение по два образователни стандарта:
  • Обучение, съгласно Държавните образователни стандарти (ДОС) на Министерство на образованието и науката (МОН) за Република България;
  • Обучение, съгласно британските международни образователни стандарти за начално, прогимназиално ниво, IGCSE и GCE A Level.
 

В St. George Intеrnational School & Preschool обучаваме и възпитаме децата в богатството на българската и английската реч, писменост, култура и история. Високата степен на грамотност и умения за правилно изразяване са част от целите на нашата училищна общност.

Английският език в St. George Intеrnational School & Preschool се изучава като роден език, не като втори чужд език. Общуването на английски език се осъществява не само в часовете, но и по време на междучасия, обяд и извънкласни занимания.

Прилагат се съвременни методи на преподаване - проектно обучение, междупредметни връзки, практически занятия, електронни и интерактивни образователни ресурси и други.

Училището разполага с компютърни и научни лаборатории и ресурси, осигуряващи най-висок стандарт на теоретични и практически занимания.

Специализираните кабинети и ресурси по изящни изкуства и музика дават възможност за развитие на талантите на всеки ученик.

Учениците се насърчават от най-ранна възраст да изградят навици за четене и да обогатяват непрекъснато речника си.

Структурата на академичната програма позволява както да бъдат интегрирани ученици, идващи от чуждестранни училища, така и учениците на St. George Intеrnational School & Preschool да се интегрират в други училища в България и чужбина на всеки етап от обучението си.

error: Content is protected !!