МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ

В St. George Intеrnational School & Preschool за медицинското обслужване отговарят високо квалифицирани медицински специалисти, които се грижат за здравословното състояние на децата и учениците през целия учебен ден.

Всички учители на St. George Intеrnational School & Preschool са обучени да дават първа долекарска медицинска помощ.

Медицинските специалисти наблюдават развитието на симптоматиката при постъпила информация или установено при прегледа заболяване.

В случай, че при редовния сутрешен филтър или в процеса на учебни занимания се установи, че ученикът не се чувства добре и не може да се включи активно и ползотворно в учебния процес, родителите се уведомяват незабавно, за да бъдат предприети ефективни действия и да се вземат необходимите мерки за преустановяване контакта на детето с останалите ученици.

При отсъствие на ученик поради заболяване е необходимо училището да бъде уведомено за това и да се представи извинителна медицинска бележка за направените отсъствия.

Когато ученикът е с установено заразно заболяване, той не може да посещава учебните занятия. Необходимо е родителите да информират училището за заболяването, за да може да бъде съобщено на родителите на останалите ученици.

Профилактични прегледи

С цел осигуряване на здравословна среда и грижа за децата и учениците, организираме ежегоден мониторинг и профилактичен преглед на/за:

  • Костната система и гръбначни изкривявания;
  • Устната хигиена и здраво съзъбие;
  • Ефективност на слуховия апарат;
  • Офталмологични заболявания;
  • Сърдечни заболявания.

След всеки един от проведените профилактични прегледи родителите на децата и учениците, пожелали да се включат, получават писмена обратна връзка с препоръки.

Лекарствени средства

В медицинските кабинети в училището се съхраняват, според държавните изисквания в заключващите се медицински шкафове, лекарствени средства. Медицинските специалисти се грижат за спазване на изричните указания относно ползване на получени медикаменти и персонални консумативи като:

  • Начин на дозиране;
  • Честота и начин на прием;
  • Съхраняване на подходящо място;
  • Употреба - само по предписание;
  • Не се допуска достъп на деца до тях.

Училището поддържа санитарен минимум от лекарствени средства за инцидентни случаи. При положение, че е необходимо децата да вземат лекарства по време на учебните занимания, е наложително родителите да се свържат с медицинските специалисти, да ги запознаят с рецептата, за да могат те да се погрижат за приема на лекарствата. По този начин се минимизира риска от попадане на лекарствата в други деца и тяхната консумация не по предназначение.

Логопедични грижи

Всички ученици от 4 години до IV клас подлежат на две логопедични обследвания в рамките на учебната година. Всеки родител би могъл да се обърне отделно към специалиста логопед за терапия на нарушения на говора, които биха могли да внесат дискомфорт и объркване, да затруднят адаптацията, участието в учебния процес и самочувствието на детето.

Застраховка

За всяко дете и ученик, приети и записани в St. George Intеrnational School & Preschool се сключва застраховка „Злополука“.

error: Content is protected !!