ЧСУ „Свети Георги“

Продължителност: 30 минути, 2 пъти седмично

Място на провеждане: сградата на St. George International School & Preschool

Свиренето на музикален инструмент има благотворен ефект върху човешкия мозък, забавно е, води до чувство на постигната удовлетвореност и обогатява интелектуално и емоционално. Музикалните инструменти свързват децата с красотата и хармонията на музиката, развиват тяхната бдителност и памет. Свиренето изисква много упорита работа, но забавлението и удовлетворението от всяка постигната стъпка са изключителни! Обучението включва запознаване с инструментите, устройство им, задължително нотно ограмотяване, звукоизвличане, както и изграждане на инструментални навици и технически похвати

error: Content is protected !!