ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

St. George International School & Preschool прилага интегрирано в рамките на учебния ден едновременно обучение по два образователни стандарта:

  • Обучение, съгласно Държавните образователни стандарти на Министерство на образованието и науката за Република България;
  • Обучение, съгласно британските международни образователни стандарти за начално, прогимназиално ниво, IGCSE и GCE A Level.

В St. George Intеrnational School & Preschool обучаваме и възпитаме децата в богатството на българската и английската реч, писменост, култура и история. Високата степен на грамотност и умения за правилно изразяване са част от целите на нашата училищна общност.

Английският език в St. George Intеrnational School & Preschool се изучава като роден език, не като втори чужд език. Общуването на английски език се осъществява не само в часовете, но и по време на междучасия, обяд и извънкласни занимания.

St. George International School & Preschool прилага иновативни методи на обучение – интерактивни и електронни образователни ресурси, междупредметни връзки, проектно обучение. Имплементирането им разширява учебния процес и изгражда умения за търсене, анализ и синтез на информация, умения за презентиране и работа в екип, за ръководене и планиране.

В подкрепа на силната академична програма, базата на St. George International School & Preschool е оборудвана с високотехнологични научни и компютърни лаборатории и кабинети, където учениците не само изучават, но и създават наука. Предметите от Научния цикъл – Химия, Биология, Физика не са суха и неразбираема материя, а са възможност за осъществяване на реални научни експерименти и придобиване на практически знания и умения.

Специализираните кабинети по музика, сценични и изящни изкуства създават условия за развитие на талантите и стимулиране на творчеството, себеизразяването и социалните умения.

Учениците се насърчават от най-ранна възраст да изградят навици за четене и да обогатяват непрекъснато речника си.

Структурата на академичната програма позволява както да бъдат интегрирани ученици, идващи от чуждестранни училища, така и учениците на St. George Intеrnational School & Preschool да се интегрират в други училища в България и чужбина на всеки етап от обучението си.

В St. George International School & Preschool вярваме, че обучението е динамичен процес на търсене и разбиране, изпълнен с любопитство и стремеж за развитие, любов и подкрепа. Учениците са стимулирани не просто да запомнят, а да развият собствено разбиране, което да споделят с другите. Обучението при нас е съвкупност от усилията на учители, ученици и родители. С взаимна подкрепа и уважение изграждаме общност, в която децата се развиват и израстват.

Учебните часове предоставят неограничени възможности за придобиване на знания, и изявяване на индивидуалните заложби и способности. По този начин учениците развиват любов към ученето – заради самото знание и увереността, която им дава то!

В St. George International School & Preschool не само усвояваме и обменяме знание - ние го създаваме, поставяме си високи цели и заедно, с взаимна подкрепа и уважение, създаваме бъдещето - тук и сега.

error: Content is protected !!