УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА

Правила за поведение в училище
"Сееш мисъл и жънеш действие; сееш действие и жънеш навик; сееш навик и жънеш характер; сееш характер и жънеш съдба."

Уилям Текери

Под поведение разбираме всички действия или реакции на даден човек, във връзка със заобикалящата го среда. Поведението може да бъде съзнателно или несъзнателно, открито или прикрито, доброволно или принудително, приемливо или неприемливо.

В St. George Internаtional School & Preschool за приемливо се счита следното:
 1. Inside Voice – тих и спокоен глас, с който общуваме в затворени помещения;
 2. Outside Voicе – по-силен глас, който използваме при общуване в отворени пространства;
 3. „Моите ръце до моето тяло” – изразът описва поведението на децата спрямо заобикалящите ги. Терминът показва на децата, че техните ръце стоят до тяхното тяло и не нарушават личното пространство на другите;
 4. Fair Play/Спортсменство – терминът означава „честна игра” и изисква спазване правилата на конкретната игра, демонстрирането на уважение и търпение към съотборниците и съперниците. Изключва каквито и да било прояви на грубо поведение и лошо отношение между участниците в играта;
 5. Етикет на хранене – общоприети правила за хранене и добро поведение на масата;
 6. Общоприети правила за безопасност – безопасност е състоянието на защитеност на жизненоважните интереси на личност или общество от потенциално или реално съществуващи заплахи. Осигуряването на безопасността се проявява в спазване на съвкупност от правила за предотвратяване на аварии и за спасяване на живота на хората. Част от тези правила са: „не се катерим по оградата”, „използваме парапета само за да се придържаме докато се изкачваме или слизаме по стълбите”, „държим тялото си от вътрешната страна на прозорците”, „излизаме на улицата само с придружител” и всички други правила, произтичащи от гореспоменатата дефиниция.

Очаквано поведение

 1. Изряден външен вид – учениците идват на училище с чиста и спретната ежедневна училищна униформа с отличителния знак на училището, тъмни обувки, къса или вързана коса, подрязани, чисти нокти, без лак за нокти (изключение е лечебният лак за нокти);
 2. Мило и любезно отношение – вежлив поздрав, използване на учтиви изрази при общуване, като: „извинете”, „ако обичате”, „моля”, „благодаря”, „удобно ли е”, „бихте ли могли”, „заповядайте”, „добро утро”, „добър ден”, „довиждане”; поздравяваме гости и непознати хора, които посещават училището и всички служители, които се грижат за нас по време на извънучилищни мероприятия;
 3. Възпитан и добронамерен език и тон на общуване – говорим спокойно на книжовен език (български, английски, руски, немски, испански, френски), изслушваме се внимателно, търпеливо повтаряме или обясняваме, в случай, че не сме били разбрани;
 4. Спазване на хигиенни правила и норми – спазваме лична хигиена (пребиваваме в сградата на училището с чисти вътрешни обувки, измиваме ръцете си със сапун при влизане в училище, преди и след хранене, след ползване на тоалетната; преобличаме се при нужда, използваме носни кърпи), спазваме основните хигиенни правила в училищната сграда;
 5. Спазване на добри маниери и етикет – спазваме етикета при хранене, спазваме етикет на общуване между половете и различните възрасти (отношения между дами и господа, отношения към възрастни);
 6. Приучаване към подреденост и прилежност – поддържаме в изряден външен вид на лични вещи като: раници, тетрадки, бележник, несесери, учебници, гардероби и чинове.

Нарушения и санкции

Видовете нарушения и санкциите към тях са в съответствие с предвидените такива в Закона за предучилищно и училищно образование и Държавния образователен стандарт за Приобщаващо образование.

NB! Когато се санкционират грешките в поведението е само с цел корекция, която се прави, за да се постигне най-доброто за възпитанието и психическия комфорт на ученика.

За поведението на децата и учениците в училище се грижат всички участници в училищния живот.

Доброто поведение е личен избор и отговорност на децата и учениците в училище, като в своето развитие те са подпомагани от всички учители и служители в St. George International School & Preschool и консултирани от специалистите от катедра Педагогическо подпомагане.

По отношение на неприемливото поведение разглеждаме всеки случай индивидуално и подхождаме към децата и учениците, съобразно техните специфики.

Помним мисълта на Алберт Айнщайн: „Всеки е гений. Но, ако се съди по способността на една риба да изкачи някое дърво, тя ще живее целия си живот смятайки, че е глупава.“

Отсъствия

St. George International School & Preschool изисква от своите ученици редовно да посещават учебните занимания, освен в случаите на заболяване или поради уважителни причини.

За времето на отсъствията по болест и други уважителни причини, ученикът има право да получи допълнителни консултации и материали за наваксване на пропуските.

Съгласно разпоредбите на действащата българска нормативна уредба ученик, който е пропуснал повече от една трета от учебното време поради продължително заболяване, полага изпити по всички образователни предмети пред училищна комисия в края на учебната година.

Закъснения

Точността е важна ценност, която се възпитава и развива в учениците. Учениците, записани в St. George Internаtional School & Preschool, имат възможността да закусят в училище от 08:00 до 08:30 ч. - за учениците в начален етап и от 08:00 до 08:15 ч. - за учениците след V клас. Пристигане след точно определения час за започване на учебни занятия се счита за „закъснение“.

Родителите, които желаят да вземат ученик по-рано от училище, преди приключване на учебните занятия, е необходимо да уведомят с еднодневно предизвестие и да получат съгласие от Директора на училището. В противен случай родителите изчакват приключването на учебните занятия за деня.

Играчки, мобилни телефони и други

Мобилни телефони, видео игри, фотоапарати, играчки, електронни игри и други подобни принадлежности не се носят в училище. Училището изключително много цени съдействието от страна на родителите за спазване на тази препоръка.

Училището не носи отговорност за скъпи играчки и вещи, които учениците са взели със себе си по свое желание.

В случай че ученикът дойде на училище с мобилен телефон или smart часовник, той следва да ги остави на съхранение при охраната на училището на определеното за целта място. След приключване на учебния ден ученикът взeма своята вещ.

error: Content is protected !!