РЕДОВНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

В St. George International School & Preschool подкрепяме развитието на индивидуалните таланти и възможности на учениците. В тази връзка всяка година отпускаме пълни стипендии за етап на обучение на ученици, които са с изявен талант в сферата на математиката, спорта и изкуствата, но които нямат финансовата възможност да заплащат редовните такси за обучение.

Стипендиантите следва да отговарят на определени критерии и да преминат през процедура за отпускане на стипендия.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СТИПЕНДИЯТА

 1. Стипендията се предоставя на деца, за които таксите за обучение са извън възможностите на техните родители.
 2. Стипендията се отпуска за етап на обучение: V – VII и VIII – XII клас.
 3. Стипендията ПОКРИВА разходите за:
  • Учебници, тетрадки и всички допълнителни учебни помагала за целия образователен процес;
  • Обучение;
  • Спорт в рамките на задължителната учебна програма;
  • Занимания по изкуства в рамките на задължителната учебна програма;
  • Екскурзии в рамките на София;
  • Такси за състезания, в които училището участва на територията на София.

  *По решение на ръководството може да бъдат покрити и разходи за участие в състезания или други събития с образователна цел в чужбина.

 4. Стипендията НЕ ПОКРИВА разходи за:
  • Храна;
  • Транспорт;
  • Униформа;
  • Допълнителни дейности и клубове по интереси след 15:30 ч.;
  • Такси за полагане на изпити за придобиване на: Cambridge Secondary Statement of Achievement, International General Certificate of Secondary Education Cambridge (IGCSE) и International Advanced Level Certificate (А-level);
  • Екскурзии извън София.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за стипендиантската програма е необходимо да отговарят на следните условия:

 • Да са завършили IV или VII клас през настоящата година;
 • Да предоставят документи за финансово състояние:

   - служебна бележка от работодателите на всеки един от родителите с посочен годишния брутен и нетен доход

   или

   - данъчна декларация за родителите, които имат собствен бизнес;

 • Да са изучавали английски език поне две години;
 • Да имат отличен успех.

ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯТА

 1. Подаване на документи;
 2. Заплащане Такса обследване в размер на 250 евро;
 3. Предварителна селекция на база подадени документи;
 4. Явяване на писмени изпити от учениците, преминали селекцията по документи:
  • Математика;
  • Български език и литература;
  • Английски език;
  • Науки.
 5. Събеседване – за учениците, успешно издържали писмените изпити.

*Предимство имат кандидати, класирали се на призови места на национални и международни състезания по съответните направления, за които кандидатстват.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

За периода, за който получава стипендия, е необходимо ученикът да има среден успех най-малко 5,00 по всеки предмет. В случай, че този успех не е постигнат, училището дава време на стипендианта да го подобри в рамките на следващия учебен срок.

Правото на стипендия се губи, когато в дадения срок за подобряване на резултатите на ученика, той не съумее да повиши успеха си и да поддържа високо ниво на знания и подготовка.

За периода, за който получава стипендия ученикът е длъжен стриктно да спазва Политиката за поведение на училището и да бъде етичен в отношенията си със съученици, преподаватели и училищен персонал.

Правото на стипендия се губи и в случай, че ученикът участва в ситуации с неприемливо поведение и му бъдат наложени санкции съгласно Политиката.

error: Content is protected !!