ЕКСКЛУЗИВНА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА

St. George International School & Preschool отпуска 7 стипендии за ученици от IX клас през учебната 2017-2018 г.

Стипендията покрива 90% от такса за обучение, която е в размер на 5900 евро за година, включително разходите за учебници, помагала, занимания със спорт и изкуства в рамките на учебната програма.

Одобрените кандидати ще получат стипендия за целия период на обучение от IX до XII клас.

Стипендията не покрива разходите за храна, транспорт и униформа.

ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИЯТА

 1. Подаване на документи;
 2. Заплащане Такса обследване в размер на 250 евро;
 3. Предварителна селекция на база подадени документи;
 4. Явяване на писмени изпити от учениците, преминали селекцията по документи:
  • Математика;
  • Български език и литература;
  • Английски език;
  • Науки.
 5. Събеседване – за учениците, успешно издържали писмените изпити.

*Предимство имат кандидати, класирали се на призови места на национални и международни състезания по съответните направления, за които кандидатстват.

УСЛОВИЯ ЗА ПЕРИОДА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИЯ

За периода, за който получава стипендия, е необходимо ученикът да има среден успех най-малко 5,00 по всеки предмет. В случай, че този успех не е постигнат, училището дава време на стипендианта да го подобри в рамките на следващия учебен срок.

Правото на стипендия се губи, когато в дадения срок за подобряване на резултатите на ученика, той не съумее да повиши успеха си и да поддържа високо ниво на знания и подготовка.

За периода, за който получава стипендия ученикът е длъжен стриктно да спазва Политиката за поведение на училището и да бъде етичен в отношенията си със съученици, преподаватели и училищен персонал.

Правото на стипендия се губи и в случай, че ученикът участва в ситуации с неприемливо поведение и му бъдат наложени санкции съгласно Политиката.

error: Content is protected !!