ОБЩИ УСЛОВИЯ
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ ЧСУ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД И
РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, ОБУЧАВАНИ В УЧИЛИЩЕТО
I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. С настоящите Общи условия се определят редът и условията за сключване на Договор за обучение на УЧЕНИЦИ в ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД (наричано по-долу „УЧИЛИЩЕТО“). Уреждат се взаимоотношенията между УЧИЛИЩЕТО и РОДИТЕЛИТЕ на УЧЕНИЦИТЕ в регламентираното време за обучение на УЧЕНИЦИТЕ.
1.2. Между УЧИЛИЩЕТО и „Уандър Груп“АД е подписан Договор за комплексно обслужване и предоставяне на услуги, тяхното организиране, провеждане и администриране по време на приетата задължителна учебна програма в УЧИЛИЩЕТО и избираемата допълнителна програма. По силата на този договор част от таксата за организационно, логистично и материално осигуряване на учебния процес, се заплаща на “Уандър Груп” АД.
1.3. На основание Договора за комплексно обслужване, РОДИТЕЛИТЕ:
1.3.1. Сключват Договор за обучение с УЧИЛИЩЕТО, пререгистрирано със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД 14-37/28.03.2017 г. и
1.3.2. Сключват Договор за услуги с „Уандър Груп“ АД и
1.3.3. Заявяват чрез онлайн платформа допълнителни услуги и дейности като храна, транспорт, клубове по интереси, чужди езици, “зелени” и “бели” училища и други, за които се заплащат отделни такси.
1.4. Договор с УЧИЛИЩЕТО може да бъде подписан след кандидатстване и провеждане на процедура по прием и записване на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО, съгласно приети правила и заплатена изцяло Такса прием и записване.
1.4.1. УЧЕНИК, за когото не е извършена процедура по прием и записване, не може да бъде записан в УЧИЛИЩЕТО.
1.4.2. Процедура по прием не се провежда, ако Договорът се подписва за следващата учебна година и се отнася за ученик, вече записан в УЧИЛИЩЕТО, освен когато ученикът преминава в следващ етап на обучение. В този случай не се заплаща Такса прием и записване.
1.4.3. Процедура по прием се провежда в следните случаи:
1.4.3.1. УЧЕНИКЪТ кандидатства за първи път за прием в УЧИЛИЩЕТО;
1.4.3.2. Във всички случаи, в които УЧЕНИКЪТ не е бил записан или не е посещавал УЧИЛИЩЕТО повече от 6 /шест/ календарни месеца.
1.4.3.3. Договорът е прекратен по желание или вина на РОДИТЕЛИТЕ, включително поради пълно или частично неплащане или закъснение на плащане на каквато и да било такса, съгласно Договорите за обучение и услуги.
1.5. УЧЕНИКЪТ получава:
1.5.1. Обучение съгласно Държавните образователни стандарти (ДОС) на Република България, действащите нормативни актове в системата на народната просвета и Cambridge Primary School или Cambridge International School за начално, прогимназиално ниво, IGCSE и GCE A Level (съобразно възрастта на УЧЕНИКА), като се прилагат иновативни методики във възпитателно-образователния процес;
1.5.2. Спортни занимания според възрастта, включени в задължителната за УЧИЛИЩЕТО учебна програма;
1.5.3. Два пъти годишно определяне на логопедичен статус – до 4 /четвърти/ клас;
1.5.4. Квалифицирано медицинско обслужване, съгласно Наредба № 3 / 2000 на МЗ;
1.5.5. Други, свързани с учебната програма, дейности.
1.6. УЧЕНИКЪТ се счита за приет в УЧИЛИЩЕТО след:
1.6.1. Провеждане на обследване според възрастта на УЧЕНИКА с цел проверка на знанията за съответния клас, относно способности за учене, форми на социализация, адаптация в група, определяне на ниво на владеене на английски език;
1.6.2. Подписване на Договор:
1.6.2.1. За обучение – с УЧИЛИЩЕТО и извършване на първо плащане на Такса обучение, съгласно План за плащане;
1.6.2.2. За услуги – с „Уандър Груп“ АД и извършване на първо плащане на Такса услуги и депозит, съгласно План за плащане.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Срокът на Договора за обучение се определя във всеки индивидуален Договор, но във всички случаи срокът на Договора за обучение съвпада със срока на Договора за услуги с “Уандър Груп” АД.
2.1.1. Срокът на Договора за обучение е определен в индивидуален договор и може да бъде за една учебна година или за етап на обучение, както следва: Подготвителна група – IV клас, V – VII клас; VIII – X клас и XI – XII клас.
2.2. За начална дата се счита по-късната от двете дати: 15 /петнадесети/ септември на учебната година, за която се сключва Договора или датата на постъпване на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО, за крайна дата – датата, която е определена с нормативен акт на Министерство на образованието и науката за край на учебните занятия за съответния клас за съответната учебна година.
2.3. Договорът за обучение се подписва до 30 /тридесети/ април на текущата година за следващата учебна година, при преминаването на УЧЕНИКА в следващ клас в УЧИЛИЩЕТО, с изключение на случаите, когато е сключен Договор за обучение, респективно Договор за услуги, със срок по-дълъг от една година.
2.4. Такса обучение или част от нея, съгласно Плана за плащане се заплаща до 31 /тридесет и първи/ май на текущата година.
2.5. В случай, че до посочената в чл. 2.3. дата РОДИТЕЛИТЕ не подпишат Договор за обучение и Договор за услуги за следващата учебна година и/или не извършат плащане по т. 2.4., УЧИЛИЩЕТО и „Уандър Груп” АД нямат ангажимент да запазват място за УЧЕНИКА.
2.6. Изборът на услугите храна и транспорт съгласно Договор за услуги, подписан за етап на обучение с „Уандър Груп“ АД, се заявява до 30 /тридесети/ април на текущата година за следващата учебна година, при преминаването на УЧЕНИКА в следващ клас в УЧИЛИЩЕТО и се заплащат до 31 /тридесет и първи/ май на текущата година.
2.7. В случай, че до посочените в чл. 2.6. дати, РОДИТЕЛИТЕ не заявят услугите храна и транспорт за следващата учебна година и не извършат плащане съгласно Плана за плащане, „Уандър Груп” АД може да прекрати Договора за услуги за етап на обучение, което автоматично прекратява Договора за обучение за етап на обучение с ЧСУ „Свети Георги“ или да се подпишат нови договори за обучение и услуги с РОДИТЕЛИТЕ, при условия и такси, обявени за текущата учебна година.
2.8. В случай, че продължителността на учебната година бъде променена нормативно, промяната влиза в сила, считано от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт за промяната и ще бъде отразена в Годишния календар на УЧИЛИЩЕТО.
III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
3.1. Годишната Такса обучение е в размер, посочен в Договора за обучение.
3.1.1. За УЧЕНИК, който не е постъпил в УЧИЛИЩЕТО в началото на учебната година, РОДИТЕЛИТЕ заплащат Такса обучение, определена в зависимост от периода на постъпване – от 15. Септември до 30. Ноември; от 01. Декември до 31. Януари; от 01. Февруари до 31. Март; след 01. Април.
3.1.2. Към Договора за обучение могат да бъдат сключвани Анекси, уреждащи отношенията във връзка с чл. 6.1.7. и чл. 7.1.9. или други.
3.2. Условия и срокове за плащане на Такса обучение.
3.2.1. Всички дължими суми по Договора за обучение се заплащат в български лева, по курс, обявен от Българската народна банка в деня на плащането, по сметка, посочена в Договора за обучение.
3.2.2. Сроковете на плащане на Такса обучение са посочени в План за плащане, приложен към Договора за обучение.
3.2.3. При разсрочено плащане месечната такса се заплаща до 10 /десето/ число на текущ месец, съгласно План за плащане.
3.2.4. С подписването на Договора за обучение, РОДИТЕЛИТЕ се считат за уведомени за размера, условията и сроковете, в които следва да платят дължимата Такса обучение, във връзка с обучението на УЧЕНИКА.
3.2.5. В случай, че Такса обучение не е заплатена изцяло или частично в предвидения в Договора срок, УЧИЛИЩЕТО няма задължение да изпраща уведомление или покана до РОДИТЕЛИТЕ за плащане.
3.2.6. При неизпълнение в срок на каквото и да било парично задължение от страна на РОДИТЕЛИТЕ, включително, но не само дължима такса по Договора за обучение и/или Договора за услуги и/или Анекси към тях и/или допълнително заявените от РОДИТЕЛИТЕ чрез онлайн-платформата допълнителни дейности и/или услуги, Депозит и/или Такса за ползване на образователни ресурси, УЧИЛИЩЕТО може да прекрати Договора за обучение, с което автоматично се прекратява и Договора за услуги.
3.3. РОДИТЕЛИТЕ получават фактура за платените суми.
3.4. Отстъпки
3.4.1. При обучение на втори и на всеки следващ УЧЕНИК от едно семейство, записан в УЧИЛИЩЕТО и/или Частна Детска Градина „Свети Георги“, може да се ползва отстъпка от Такса обучение, съгласно решение на Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД.
3.4.2. В случай, че каквито и да е плащания по Договора за обучение и/или Договора за услуги с „Уандър Груп“ АД и/или Анекси към тях и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги, когато е приложимо, Депозит, включително и/или Такса за ползване на образователни ресурси и изпити, не бъдат заплатени изцяло или частично до 30 /тридесет/ календарни дни от посочените в Плана за плащане или в електронна кореспонденция срокове, всички приложени отстъпки от такси по Договор за обучение и такси по Договор за услуги отпадат и РОДИТЕЛИТЕ дължат пълния размер на тези такси, определена от Съвета на директорите на „Уандър груп“ АД за съответната учебна година.
3.4.3. В случай, че каквито и да е плащания по Договора за обучение и/или Договора за услуги с „Уандър Груп“ АД, подписани за етап на обучение, не бъдат заплатени изцяло или частично до 30 /тридесет/ календарни дни от посочените в Плана за плащане или в електронна кореспонденция срокове, УЧИЛИЩЕТО може да прекрати Договора за обучение, с което автоматично се прекратява и Договора за услуги, или да подпише нови договори за услуги и обучение с РОДИТЕЛИТЕ, при условия и такси, обявени за текущата учебна година.
3.5. Всяка година до края на месец декември Съветът на директорите на „Уандър Груп“ АД взема решение за размера на Такса обучение за УЧЕНИЦИТЕ, които ще бъдат обучавани в УЧИЛИЩЕТО през следващата учебна година или за съответния етап на обучение. Той се определя на база продължителност на учебната година, инфлация, разходи за работна заплата и квалификация на персонала, разработени и внедрени програми на обучение, повишаване качеството на предлаганите до момента такива и други, по преценка на компетентния орган.
3.5.1. Информация за таксите се обявява на сайта www.stgeorgeschool.eu.
IV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ
4.1. Ако дължимата Такса обучение, съгласно Договора за обучение изцяло или частично не бъде платена в предвидените срокове, освен останалите последици, предвидени в Договора, Общите условия и в приложимото право, РОДИТЕЛИТЕ дължат на УЧИЛИЩЕТО неустойка за просрочие в размер на 0,5% /нула цяло и пет десети процента/ върху неплатената сума за всеки ден забава, но не повече от 20% /двадесет процента/ от Такса обучение за съответната учебна година. В случай, че паричното изпълнение на задължението за заплащане на Такса обучение не е достатъчно да покрие начислената неустойка и главница, най-напред се погасява неустойката и най-после главницата. Върху остатъчната главница се начислява неустойка за просрочие до пълното ѝ погасяване.
4.2. При цялостно или частично неплащане на дължимата Такса обучение включително, но не само дължима такса или вноска по Договора за услуги и/или Договора за обучение и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги, Депозит и/или Такса за ползване на образователни ресурси и изпити в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на предвидените за това срокове, освен останалите последици, предвидени в Общите условия и в приложимото право, УЧИЛИЩЕТО може да изпрати писмено предупреждение, с което дава срок от 10 /десет/ календарни дни за изпълнение на паричното задължение, с изричното предупреждение, че след изтичането на срока има право да прекрати незабавно Договора за обучение, с което автоматично се прекратява и Договорът за услуги. Прекратяването се извършва с едностранно писмено изявление до РОДИТЕЛИТЕ, без даване на допълнителен срок за изпълнение.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ОБУЧЕНИЕ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ ТАКСИ
5.1. Договорът за обучение се прекратява:
5.1.1. С изтичане на уговорения в него срок на действие;
5.1.2. По взаимно съгласие, отразено в писмена форма;
5.1.3. С едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна;
5.1.4. Едностранно от страна на РОДИТЕЛИТЕ, без предизвестие и при заплащане на всички дължими суми и предвидената неустойка по чл. 5.4. по-долу;
5.1.5. При трайно влошаване на здравословното състояние на УЧЕНИКА, което води до невъзможност за продължаване на обучението му, съгласно учебния план за съответната учебна година;
5.1.6. В случай, че поради здравословни причини бъде установена необходимост от личен асистент на УЧЕНИКА и РОДИТЕЛИТЕ не осигурят такъв;
5.1.7. При налагане наказание на ученика съгласно нормативните актове на Министерството на образованието и науката и Правилник за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО;
5.1.8. При закриване на УЧИЛИЩЕТО;
5.1.9. При неплащане в срок съгласно Плана за плащане на Такса обучение, Такса услуги или част от тях и всякакви други дължими суми;
5.1.10. При форсмажорни обстоятелства (война или разрушителни природни бедствия като наводнение, земетресение, пожар и др. от подобно естество, които правят сградата негодна за използване), които правят сградата неизползваема по предназначение или изпълнението на задълженията на УЧИЛИЩЕТО невъзможно за срок по-дълъг от 6 /шест/ месеца – с едностранно писмено уведом-ление, отправено от УЧИЛИЩЕТО до РОДИТЕЛИТЕ. В този случай прекратяването настъпва от датата, на която РОДИТЕЛИТЕ получават писменото уведомление от УЧИЛИЩЕТО;
5.1.11. УЧИЛИЩЕТО има право да прекрати Договора за обучение и по преценка на ръководството, когато от страна на УЧЕНИКА, РОДИТЕЛИТЕ или упълномощени от тях лица бъдат нарушени настоящите Общи условия, Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ, роднини или упълномощени лица до училищната сграда, помещенията в нея, паркинг и околните пространства, нор-мативни документи на УЧИЛИЩЕТО или „Уандър Груп” АД, както и при неявяване от страна на РОДИТЕЛИТЕ без уважителна причина на индивидуална покана за родителска среща от страна на Директора на УЧИЛИЩЕТО, педагогическия екип или ръководството на УЧИЛИЩЕТО. Прекратяването се извършва с едностранно писмено изявление до РОДИТЕЛИТЕ, без предизвестие и без даване на допълнителен срок за изпълнение.
5.2. При наличие на условия, посочени в чл. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10 и 5.1.11., УЧИЛИЩЕТО е длъжно да върне по посочена от двамата РОДИТЕЛИ банкова сметка пропорционална част от внесената Такса обучение по чл. 3.1. в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни след влизане в сила на прекратяването на договора и връщане на учебниците, учебните пособия и материали.
5.3. При продължително отсъствие на УЧЕНИКА по здравословни причини, продължило повече от 1 /един/ месец, УЧИЛИЩЕТО е длъжно да върне част от внесената Такса обучение на РОДИТЕЛИТЕ. Сумата, която се възстановява се изчислява за дните след 30 /тридесетия/ ден до първия ден на посещение на УЧЕНИКА и след представяне на медицински документи за отсъствията. Това не важи за случаите когато УЧЕНИКЪТ е получавал дистанционно обучение и учебни материали по електронна поща или по друг начин.
5.4. При прекратяване на настоящия договор едностранно от РОДИТЕЛИТЕ, без спазване на срока на предизвестие от 30 /тридесет/ календарни дни, те дължат на УЧИЛИЩЕТО неустойка в размер на 500 /петстотин/ EUR, съгласно фиксинга на БНБ, която може да бъде удържана от Депозита по Договора за услуги с „Уандър Груп“ АД.
5.5. Такса обучение не се възстановява в случаите на отсъствие на УЧЕНИКА, различни от посочените в чл. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10 и 5.1.11 и чл. 5.3. по-горе.
5.6. УЧИЛИЩЕТО има право да упражни възражение за неизпълнен договор и да не заплати възникнало задължение за възстановя-ване на такси по посочените в чл. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11. и чл. 5.3. основания, когато са налице възникнали вземания на УЧИЛИЩЕТО от РОДИТЕЛИТЕ по Договор за обучение и/или по Договора за услуги, сключени с „Уандър Груп“ АД и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и услуги, включително и/или Такса ползване на образователни ресурси и изпити, когато РОДИТЕЛИТЕ не са извършили плащания по тези вземания, до пълно погасяване на паричните задължения на РОДИТЕЛИТЕ.
5.7. Прекратяването на Договора за обучение не погасява/прекратява никое финансово право или задължение на Страна, което е възникнало преди датата на прекратяване и не е изпълнено изцяло или частично.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
6.1. Права на РОДИТЕЛИТЕ:
6.1.1. Да получават качествено обучение и грижа за УЧЕНИКА;
6.1.2. Да получават обучение на УЧЕНИКА, съгласно одобрената програма;
6.1.3. Да бъдат информирани относно развитието, поведението и резултатите на УЧЕНИКА;
6.1.4. Да получават контакт с екипа, който се грижи за УЧЕНИКА, както и достъп до сградата по начин, който не нарушава реда и ор-ганизацията на УЧИЛИЩЕТО, определен с Правилника за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО, Правилника за вътрешен ред на „Уандър Груп“ АД, както и Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ, роднини или упълномощени лица до училищната сграда, помещенията в нея, паркинга и околните пространства;
6.1.5. Да заявяват за ползване допълнителни дейности при условията на Договор за услуги с „Уандър Груп“ АД;
6.1.6. Да бъдат запознати с:
6.1.6.1. Учебния план, учебна програма, Правилника за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО, Правилата за организация на дос-тъпа на РОДИТЕЛИТЕ, роднини или упълномощени лица до училищната сграда, помещенията в нея, паркинга и околните пространс-тва, както и с учителите;
6.1.6.2. Годишната Такса обучение и всички други такси и разходи, съпътстващи и произтичащи от Договора за обучение, както и със сроковете за плащането им;
6.1.7. Да поискат срещу допълнително заплащане, определено от УЧИЛИЩЕТО, допълнителни занимания по предмети, по които УЧЕНИКЪТ не покрива средните академичните резултати за випуска си. Горното се допуска само по преценка на ръководството на УЧИЛИЩЕТО.
6.2. Задължения на РОДИТЕЛИТЕ:
6.2.1. Да предоставят цялата информация, която е необходима или може да се окаже необходима за изпълнение на задълженията на УЧИЛИЩЕТО по настоящия договор – относно здравословни, физиологични или други персонални особености на УЧЕНИКА (включително индивидуални образователни потребности, затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното, емоционалното, творческото развитие на УЧЕНИКА спрямо децата от същата възрастова група), изисквания и други;
6.2.2. Да поддържат редовна връзка с определените за комуникация лица и ръководството на УЧИЛИЩЕТО по определения ред;
6.2.3. Да проверяват и подписват редовно ученическата книжка бележник и личен ученически органайзер на УЧЕНИКА и изпращаните от УЧИЛИЩЕТО уведомления за академичния напредък и поведението на УЧЕНИКА, когато това се изисква;
6.2.4. Да присъстват на всички организирани родителски срещи, както и ако бъдат поканени на индивидуални срещи с Директора, педагогическия екип или ръководството на УЧИЛИЩЕТО, във връзка с обучението и поведението на УЧЕНИКА;
6.2.5. Да съдействат при необходимост на УЧИЛИЩЕТО за поддържане на реда, дисциплината, успешния учебен процес и нормалното лично развитие на УЧЕНИКА;
6.2.6. Преди първия учебен ден или зелено училище на всяка учебна година, ако УЧЕНИКЪТ посещава, да представят на УЧИЛИЩЕТО Лична здравна профилактична карта /ЛЗПК/ на УЧЕНИКА с проведени имунизации, медицинска бележка за липса на контакт със заразно-болни и медицински документ за установени алергии на УЧЕНИКА, ако има такива;
6.2.7. Да не допускат УЧЕНИКЪТ да посещава учебни занятия в случай на:
6.2.7.1. Влошено здравословно състояние. В този случай РОДИТЕЛИТЕ са длъжни незабавно да уведомят УЧИЛИЩЕТО за характера на заболяването, включително дали се касае за заразно заболяване, а също и да представят медицински документ за заболяването и предвидения в него срок за домашно лечение;
6.2.7.2. Наличие на паразити. В този случай РОДИТЕЛИТЕ са длъжни незабавно да уведомят УЧИЛИЩЕТО и преди възстановяване на посещенията на УЧИЛИЩЕТО да представят медицинска бележка от личния лекар.
6.2.8. Да не допускат УЧЕНИКЪТ да носи със себе си и/или да внася в УЧИЛИЩЕТО вещи, предмети, вещества, забранени субстанции и други, които са или могат потенциално да бъдат опасни за здравето и/или сигурността на другите ученици или персонала на УЧИЛИЩЕТО;
6.2.9. Да не допускат УЧЕНИКЪТ да отсъства от занятия по неуважителни причини, както и да взема мерки при уведомление от страна на УЧИЛИЩЕТО за проблеми с обучението и поведението на УЧЕНИКА по време на учебно-възпитателния процес, престоя в УЧИЛИЩЕТО, организирани екскурзии, зелени и бели училища и др;
6.2.10. Да уведомяват писмено УЧИЛИЩЕТО за всяка промяна в семейството или в състоянието на УЧЕНИКА, от значение за изпълнение на задълженията по този договор;
6.2.11. Да спазват разпоредбите на Правилника за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО и да осигурят спазването им от страна на УЧЕНИКА;
6.2.12. Да подписват декларация за съгласие или несъгласие при всяко напускане на УЧЕНИКА на пределите на УЧИЛИЩЕТО във връзка с организираните от УЧИЛИЩЕТО или „Уандър груп“ АД мероприятия;
6.2.13. В началото на всяка учебна година да подписват и представят на УЧИЛИЩЕТО Декларация за здравословното състояние на ученика, в която се описват подробно всички здравословни проблеми на УЧЕНИКА, в случай че има такива, както и всякакви други декларации, изисквани от УЧИЛИЩЕТО. Всяка промяна в здравословното състояние на УЧЕНИКА следва да бъде незабавно съобщена в писмен вид на УЧИЛИЩЕТО, което в случай не несвоевременно съобщаване не носи отговорност за здравословното състояние на УЧЕНИКА;
6.2.14. Да подпомагат УЧИЛИЩЕТО в усилията му за постигане на неговите учебни и възпитателни цели;
6.2.15. Да съдействат за добрия имидж и да съхраняват традициите на УЧИЛИЩЕТО;
6.2.16. Да обсъждат и да се опитват да разрешат всички възникнали проблеми, свързани с УЧЕНИКА или с учебния процес, заедно с определеното за комуникация лице и Директора на УЧИЛИЩЕТО;
6.2.17. Да осигурят необходимите артикули от ученическата униформа на УЧЕНИКА и изпращат УЧЕНИКА на училище в чист и спретнат вид, съгласно приетата Политика за униформата в УЧИЛИЩЕТО;
6.2.18. Да спазват всички разпоредби на Договора за обучение, сключен с УЧИЛИЩЕТО във връзка с осигуряването на качествено обучение, организирането и администрирането на задължителната и избираемата учебна програма в УЧИЛИЩЕТО, клубове по интереси и други след приключване на учебния ден;
6.2.19. Да заплащат Такса обучение и всички други такси и разходи при условията и в сроковете, посочени в План за плащане и в настоящите Общи условия;
6.2.20. В случай на необходимост и при поискване от страна на Ръководството на УЧИЛИЩЕТО, да осигуряват за своя сметка личен асистент на УЧЕНИКА, с необходимата квалификация, с чисто съдебно минало (доказано с представяне на актуално Свидетелство за
съдимост), отговарящ и спазващ условията на Правилника за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО и Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ, роднини или упълномощени лица до училищната сграда, помещенията, паркинга и околните пространства. Във всички случаи и при неизпълнение на условията по предходното изречение, УЧИЛИЩЕТО си запазва правото да откаже достъп на третото лице – личен асистент. В случай, че такъв не бъде осигурен в необходимия срок, УЧИЛИЩЕТО може да прекрати договора за обучение.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
7.1. Права на УЧИЛИЩЕТО:
7.1.1. Да получава от РОДИТЕЛИТЕ цялата информация, която е необходима или може да се окаже необходима за изпълнение на задълженията си по настоящия договор – относно здравословни, физиологични или други персонални особености на УЧЕНИКА (включително индивидуални образователни потребности, затруднения във физическото, познавателното, езиковото, социалното, сензорното, емоционалното, творческото развитие на УЧЕНИКА спрямо децата от същата възрастова група), изисквания и други;
7.1.2. Да налага санкции на УЧЕНИКА при извършени нарушения в съответствие с действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката и Правилника за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО;
7.1.3. Да изисква съдействие от РОДИТЕЛИТЕ за осъществяване на дейности от съвместен характер;
7.1.4. Да определя и прилага ефективни форми и методи на обучение;
7.1.5. Да определя правила за поведение, ученическа униформа и външен вид на УЧЕНИКА;
7.1.6. Да изпраща до РОДИТЕЛИТЕ или да публикува снимки или видеоматериали, направени по време на учебен процес, извънк-ласни дейности, състезания, екскурзии и други като част от своята политика за комуникация. Публикациите могат да бъдат на офи-циалния уебсайт или други електронни страници, документи, статии и публикации в училищни и други медии, презентации, реклам-ни материали и други. С подписване на Договора за обучение, РОДИТЕЛИТЕ изразяват своето съгласие за това. В случай на отказ, РОДИТЕЛИТЕ подписват Декларация за отказ от заснемане, включително и видеозаснемане на УЧЕНИКА;
7.1.7. Да не допусне УЧЕНИКА до учебни занятия в случаите, посочени в т. 6.2.7. и 6.2.20., изречение второ;
7.1.8. Да получи Такса обучение при сроковете и условията, посочени в Договора и План за плащане, включително и заплащане за допълнително заявените чрез имейл или онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги;
7.1.9. Да препоръча и съгласува с РОДИТЕЛИТЕ:
7.1.9.1. Занимания на УЧЕНИКА по индивидуална програма в рамките на учебния ден, в случай, че нивото му на владеене на ан-глийски език не е достатъчно за нормалното му участие в учебния процес. В този случай РОДИТЕЛИТЕ дължат допълнително запла-щане, определено от УЧИЛИЩЕТО;
7.1.9.2. Допълнителни занимания на УЧЕНИКА извън рамките на учебната програма по предметите, по които не покрива средните резултати за випуска. В този случай РОДИТЕЛИТЕ дължат допълнително заплащане, определено от УЧИЛИЩЕТО;
7.10. Да въведе система за контрол на достъпа и видеонаблюдение в училището по свой избор и преценка.
7.2. Задължения на УЧИЛИЩЕТО:
7.2.1. Да осигури квалифицирани учители за осъществяване на обучението;
7.2.2. Да спазва Държавните образователни стандарти на Република България;
7.2.3. Да спазва изискванията за опазване на живота и здравето на УЧЕНИЦИТЕ;
7.2.4. Да издава утвърдените от МОН удостоверения, свидетелства и дипломи за завършена образователна степен, както и сертификати и дипломи съгласно Cambridge Primary и/или Cambridge International School за начално, прогимназиално ниво и/или IGCSE и GCE A Level;
7.2.5. Да информира редовно РОДИТЕЛИТЕ за резултатите, академичния напредък, развитието и поведението на УЧЕНИКА;
7.2.6. Да осигури възможност за хранене на УЧЕНИКА, както следва: сутрешна закуска, лека закуска, обяд и следобедна закуска; транспорт; допълнителни дейности по интереси и посещение на занималня (самоподготовка); организиране на зелени и бели училища и други мероприятия; продажба на одобрени от УЧИЛИЩЕТО ученически униформи, както и да предоставя информация на РОДИТЕЛИТЕ за горепосочените услуги, осъществявани от „Уандър Груп“ АД.
7.2.7. Да осигурява условия за компютърно обучение на УЧЕНИКА;
7.2.8. Да извършва периодична проверка на знанията на УЧЕНИКА чрез използване на подходящи тестове;
7.2.9. Да изготвя три пъти годишно диагностика за развитието на УЧЕНИКА: входно ниво /в началото на първи срок/, междинно ниво /в края на първи срок/ и изходно ниво /в края на втори срок/;
7.2.10. Да нанася оценки от писмени и устни изпитвания в ученическата книжка (бележник), когато е приложимо, съгласно Държавните образователни стандарти на Република България;
7.2.11. Да изпраща резултати от тестове по различните предмети;
7.2.12. Да информира РОДИТЕЛИТЕ по конкретен въпрос, изискващ тяхното внимание, чрез уведомително писмо или обаждане;
7.2.13. Да извършва директорски проверки за обективни оценки и анализ на усвоените знания на всеки ученик и контрол на качеството на преподаване на учителите;
7.2.14. Да осигури производител на одобрената от УЧИЛИЩЕТО униформа на УЧЕНИКА (официална, ежедневна и спортна). Цената на униформата не е включена в годишната такса за обучение и се заплаща от РОДИТЕЛИТЕ на база направен избор относно вида и броя на заявените изделия;
7.2.15. Да осигурява организация на учебния процес и съответната за това кадрова обезпеченост в периода от 8.00 ч. до 15.30 ч.;
7.2.16. Да осигури два пъти годишно преглед и определяне на логопедичен статус на УЧЕНИЦИТЕ до 4 клас;
7.2.17. Да предоставя на РОДИТЕЛИТЕ в началото на учебната година:
7.2.17.1. Годишен календар на планираните дейности през учебната година;

7.2.17.2. Седмична програма за първи учебен срок;
7.2.17.3. Списък със съдържание на комплекта учебници за съответния клас;
7.2.17.4. Правилник за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО;
7.2.17.5. Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ, роднини или упълномощени лица до училищната сграда, помещенията, паркинга и околните пространства;
7.2.17.6. Списък с лицата за контакт и представяне на учителите.
7.2.18. Да предоставя на РОДИТЕЛИТЕ в началото на втори учебен срок или при настъпили промени актуализирана седмична програма;
7.2.19. Да издава фактури за извършените плащания по Договора за обучение.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. УЧИЛИЩЕТО има право да откаже сключването на нов Договор за обучение на УЧЕНИК за следваща учебна година в УЧИЛИЩЕТО по своя преценка, без да дължи каквито и да било разноски и обезщетения, включително и в случай, че всички дължими суми по Договора за обучение и/или по Договора за услуги с „Уандър Груп“ АД, включително и допълнително заявените от РОДИТЕЛИТЕ чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги, отнасящи се до този УЧЕНИК, не са напълно издължени или са били забавени, съгласно План за плащане и/или обявените в електронна кореспонденция срокове, когато е приложимо.
8.2. Страните се съгласяват, че в случай на неизпълнение на договорни условия от страна на РОДИТЕЛИТЕ, УЧИЛИЩЕТО има право да прехвърля и да се разпорежда с правата си по Договора в полза на трети лица, за което РОДИТЕЛИТЕ дават предварителното си безусловно съгласие. В случай на неизпълнение от страна на РОДИТЕЛИТЕ на задължението за заплащане на каквато и да е част от Таксата за обучение, дължима съгласно Плана за плащане и/или обявените в електронна кореспонденция срокове, когато е приложимо, УЧИЛИЩЕТО има правото да възлага на подизпълнител извършването на действия по извънсъдебно събиране на просрочените суми, за което РОДИТЕЛИТЕ дават предварителното си безусловно съгласие.
8.3. С подписването на настоящия договор, РОДИТЕЛИТЕ на УЧЕНИКА дават съгласие, че на основание чл. 4 ал. 1 т. 2 от Закона за защита на личните данни, УЧИЛИЩЕТО може да обработва личните им данни, включително и тези на УЧЕНИКА в качеството си на администратор на лични данни. Информирани са, че личните данни ще се обработват при спазване на изискванията за законосъобразност и добросъвестност, ще се събират за конкретни, точно определени и законни цели, във връзка с дейността на дружеството; ще се съхраняват данни, които са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват; ще бъдат точни и при необходимост ще се актуализират; ще се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват. Информирани са, че юридически лица, обслужващи образователния, административен и логистичен процес, подизпълнители и контрахенти, включително и при предоставяне на допълнителни услуги на УЧЕНИКА, имат право на достъп до отнасящите се за тях лични данни. Информирани са, че при поискване от страна на РОДИТЕЛИТЕ, УЧИЛИЩЕТО следва да предостави информация относно това, дали отнасящи се до РОДИТЕЛИТЕ и/или УЧЕНИКА данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; ще заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Информирани са, че имат право да възразят срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, като когато възражението е основателно, личните данни няма да могат повече да бъдат обработвани от УЧИЛИЩЕТО.
8.4. Всички предизвестия, уведомления, съобщения, декларации, становища, изявления относно УЧЕНИК, отправени съгласно Договора за обучение до другата Страна, се изпращат с препоръчана поща на изрично посочен в Доовора за обучение от РОДИТЕЛИТЕ пощенски адрес и/или на изрично посочен в Договора за обучение електронен адрес за кореспонденция. Уведомленията относно УЧЕНИКА от всякакъв вид се изпращат на изрично посочения в Договора за обучение електронен адрес за кореспонденция или на пощенските адреси, посочени в Договора за обучение, освен ако междувременно РОДИТЕЛИТЕ не са уведомили писмено УЧИЛИЩЕТО за тяхната промяне и за приложимостта на други адреси.
8.5. При посочване на електронен адрес от страна на РОДИТЕЛИТЕ за кореспонденция относно УЧЕНИКА, РОДИТЕЛИТЕ декларират, че: желаят да получава пълната информация относно УЧЕНИКА на посочения електронен адрес, включително, когато само един от РОДИТЕЛИТЕ е негов титуляр и електронният адрес е актуален и активен; РОДИТЕЛИТЕ отговарят изцяло за съхранението и предоставянето на достъп на трети лица до електронния адрес и за съобщенията, изпратени от него или за изтичането на информация от него. РОДИТЕЛИТЕ са информирани и приемат, че: УЧИЛИЩЕТО не носи отговорност за каквито и да е действия, извършени от трети лица чрез използване на електронния адрес или спрямо него; УЧИЛИЩЕТО приема всички действия, извършени чрез използване на електронния адрес (включително действия от трети лица), като действия, извършени лично от РОДИТЕЛИТЕ в писмена форма и тези действия пораждат валидни правни последици за страните по настоящия договор и не могат да бъдат оспорвани от РОДИТЕЛИТЕ. При констатирани действия на трети лица спрямо електронния адрес, РОДИТЕЛИТЕ следва да информират писмено УЧИЛИЩЕТО, като всякакви действия, извършени преди уведомяването, ще пораждат предвидените правни последици и не могат да бъдат оспорвани от РОДИТЕЛИТЕ.
8.6. Всяка от Страните се задължава да информира писмено другата Страна за промяна на адреса си за кореспонденция – предварително или в срок до 2 /два/ дни от настъпване на промяната. Ако Страна промени своя адрес за кореспонденция (пощенски или електронен), без да уведоми писмено другата Страна, всички предизвестия, уведомления, съобщения, декларации, становища и изявления, изпратени на последния писмено посочен от първата Страна адрес, се считат за валидно връчени.
С подписа си на тези Общи условия, РОДИТЕЛИТЕ декларират, че са ги получили, запознати са с тях и ги приемат като неразделна част от Договора за обучение.
Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД на 15.12.2017 г. и се отнасят за договори, сключени за всички ученици, записани в УЧИЛИЩЕТО за учебната 2018-2019 г.

error: Content is protected !!