ОБЩИ УСЛОВИЯ
КЪМ ДОГОВОР ЗА УСЛУГИ, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ„УАНДЪР ГРУП” АД И
РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА, ОБУЧАВАНИ В ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“
1. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
1.1. С настоящите Общи условия се определят редът и условията за сключване на Договор за услуги между „Уандър Груп“ АД и РОДИТЕЛИТЕ на УЧЕНИЦИТЕ, обучавани в ЧАСТНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ (наричано по-долу само „УЧИЛИЩЕТО“), за предоставяне на услуги и допълнителни дейности.
1.2. Между „Уандър Груп“ АД и УЧИЛИЩЕТО е подписан Договор за комплексно обслужване и предоставяне на услуги, тяхното организиране и администриране по време на приетата задължителна учебна програма в УЧИЛИЩЕТО и избираемата допълнителна програма. По силата на този договор част от таксата за организационно, логистично и материално осигуряване на учебния процес, се заплаща на „Уандър груп” АД.
1.3. На основание Договора за комплексно обслужване, РОДИТЕЛИТЕ:
1.3.1. Сключват Договор за обучение с УЧИЛИЩЕТО, пререгистрирано със Заповед на Министъра на образованието и науката № РД 14-37/28.03.2017г. и
1.3.2. Сключват Договор за услуги с „Уандър Груп“ АД;
1.3.3. Заявяват чрез онлайн платформа допълнителни услуги и дейности като храна, транспорт, клубове по интереси, чужди езици, “зелени” и “бели” училища и други, за които се заплащат отделни такси.
1.4. Договорът за услуги се сключва заедно със сключването на Договора за обучение. Регламентира услуги, административно, организационно, техническо обслужване и други дейности, свързани с обучението и грижите за УЧЕНИКА, а именно:
1.4.1. Достъп на УЧЕНИКА в учебни дни до материално-техническата база на УЧИЛИЩЕТО, в т. ч. инфраструктура, помещения и оборудване, спортна база, необходими за осъществяване на учебни занятия, допълнителни дейности, спорт, самоподготовка и други, провеждани в учебни дни, в часовете от 8:00 до 17:30 ч.;
1.4.2. Квалифицирано управление и поддръжка на материалната база;
1.4.3. Охрана – жива охрана, СОТ, видеонаблюдение и други, включително за целите на учебни, спортни и допълнителни дейности. РОДИТЕЛИТЕ се съгласяват с цел охрана, контрол и превенция да бъде извършвано денонощно видеонаблюдение и видеозапис на всички помещения в сградата и на територията на двора и съоръженията за занимания, както и удостоверяването на нанесени щети да става с видеозапис от камерите. С цел осигуряване безопасността на УЧЕНИЦИТЕ, РОДИТЕЛИТЕ се съгласяват да спазват правилата, регламентирани с контрол на достъп до двора, паркинга, сградата и помещенията в нея;
1.4.4. Административно обслужване и подпомагане на процеса на учебните, извънучебните и допълнително предлаганите услуги и дейности, включително – прием; юридическо, административно и счетоводно обслужване; управление на персонала; управление на процесите, свързани с хранене, транспорт, допълнителни дейности по интереси и спорт и други;
1.4.5. Комуникационно, информационно и маркетингово обслужване;
1.4.6. Подбор и контрол на подизпълнители;
1.4.7. Организиране, управление и контролиране на допълнителни дейности и услуги в учебни и неучебни дни;
1.4.8. Такси за акредитации и членства на УЧИЛИЩЕТО в национални и международни организации;
1.4.9. Подбор и квалификация на преподаватели, участия в конференции, семинари, обучения и други, свързани с подобряване на качеството на преподаване;
1.4.10. Разработване и поддръжка на иновативни методи на преподаване;
1.4.11. Годишна застраховка „Злополука“, такси и други;
1.4.12. Извънучилищни посещения (театрални постановки, музеи и други културно-исторически забележителности в София) с учебна и познавателна цел.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
2.1. Срокът на Договора за услуги се определя във всеки индивидуален договор, но във всички случаи срокът на Договора за услуги съвпада със срока на Договора за обучение на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО.
2.1.1. Срокът на Договора за услуги е определен в индивидуален договор и може да бъде за една учебна година или за етап на обучение, както следва: Подготвителна група – IV клас, V – VII клас; VIII – X клас и XI – XII клас.
2.2. За начална дата се счита по-късната от двете дати: 15 /петнадесети/ септември на учебната година, за която се сключва Договора или датата на постъпване на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО, за крайна дата – датата, която е определена с нормативен акт на Министерство на образованието и науката за край на учебните занятия за съответния клас за съответната учебната година.
2.3. Договорът за услуги се подписва до 30 /тридесети/ април на текущата година за следващата учебна година, при преминаването на УЧЕНИКА в следващ клас в УЧИЛИЩЕТО, с изключение на случаите, когато е сключен Договор за услуги, респективно Договор за обучение, със срок по-дълъг от една година.
2.4. Такса услуги или част от нея, съгласно Плана за плащане се заплаща до 31 /тридесет и първи/ май на текущата година.
2.5. В случай, че до посочената в чл. 2.3. дата РОДИТЕЛИТЕ не подпишат Договор за услуги и Договор за обучение за следващата учебна година и/или не извършат плащане по т. 2.4., „Уандър Груп” АД и УЧИЛИЩЕТО нямат ангажимент да запазват място за УЧЕНИКА.
2.6. Услугите храна и транспорт съгласно Договор за услуги, подписан за етап на обучение с „Уандър Груп“ АД, се заявяват до 30 /тридесети/ април на текущата година за следващата учебна година, при преминаването на УЧЕНИКА в следващ клас в УЧИЛИЩЕТО и се заплащат до 31 /тридесет и първи/ май на текущата година.
2.7. В случай, че до посочените в чл. 2.6. дати РОДИТЕЛИТЕ не заявят услугите храна и транспорт за следващата учебна година и не извършат плащане съгласно Плана за плащане, „Уандър Груп” АД може да прекрати Договора за услуги за етап на обучение, което автоматично прекратява Договора за обучение за етап на обучение с УЧИЛИЩЕТО, или да се подпишат нови договори за услуги и обучение с РОДИТЕЛИТЕ, при условия и такси, обявени за текущата учебна година.
2.8. В случай, че продължителността на учебната година бъде променена нормативно, промяната влиза в сила, считано от датата на влизане в сила на съответния нормативен акт за промяната и ще бъде отразена в Годишния календар на УЧИЛИЩЕТО.
III. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
3.1. Годишната Такса услуги по чл. 1.4.1 – 1.4.12. е в размер, посочен в Договора за услуги.
3.2. Депозит.
3.2.1 РОДИТЕЛИТЕ се задължават да заплатят на „Уандър Груп“ АД еднократно депозит в размер, определен от Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД в срок до 3 /три/ работни дни от подписване на Договора за услуги;
3.2.2. Депозитът може да се използва и усвои от „Уандър Груп“ АД при следните случаи:
3.2.2.1. Служи като гаранция за запазване на място на УЧЕНИКА до извършване на плащане на Такса услуги и Такса обучение. В случай, че РОДИТЕЛИТЕ не извършат плащане по Договор за услуги и/или Договор за обучение съгласно приложения към Договора План за плащане, Депозитът не подлежи на връщане;
3.2.2.2. Като обезщетение за нанесени от УЧЕНИКА вреди на материалната база, в която се извършва учебния процес, движимо и недвижимо имущество, ползвано от УЧИЛИЩЕТО;
3.2.2.3. Като обезщетение, в случай на невръщане в срок от страна на РОДИТЕЛИТЕ при прекратяване на Договора за услуги и/или Договора за обучение, включително, но не само загубване, унищожаване и др., на учебници, учебни пособия и материали, предоставени от страна на УЧИЛИЩЕТО;
3.2.2.4. За покриване на дължими и неплатени такси по Договора за услуги и/или по Договора за обучение и/или Анекси към тях, и/или други такси и суми, дължими на „Уандър Груп“ АД и/или на УЧИЛИЩЕТО;
3.2.2.5. За покриване на дължими и неплатени суми, във връзка с допълнителни услуги, транспорт, допълнителни дейности или мероприятия, получавани/посещавани от УЧЕНИКА през учебната година;
3.2.2.6. За събиране на неустойки и обезщетения, дължими по Договора за услуги и/или по Договора за обучение;
3.2.2.7. Като обезщетение при непостъпване на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО в срока, фиксиран в Договора за услуги и прекратяване на Договора за услуги с „Уандър груп“ АД, респективно на Договора за обучение с УЧИЛИЩЕТО.
3.2.3. С подписването на тези Общи условия, РОДИТЕЛИТЕ се считат за уведомени предварително, че в случай на усвояване на суми от депозита, РОДИТЕЛИТЕ се задължават да довнесат пълния размер на депозита в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни от уведомяването за това от страна на „Уандър Груп“ АД или УЧИЛИЩЕТО. В случай, че не го направят, „Уандър Груп” АД може да предприеме мерките съгласно чл. 4.3.
3.2.4. Остатъчният неизползван размер на депозита, след приспадане на дължимите по чл. 3.2.2. суми, се възстановява по писмено посочена от двамата РОДИТЕЛИ банкова сметка в срок до 14 /четиринадесет/ календарни дни след по-късното от двете събития: прекратяване на Договора за услуги или приключване на обучението на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО.
3.2.5. При продължаване на обучението на УЧЕНИКА в УЧИЛИЩЕТО, Депозитът се прехвърля за следващата учебна година.
3.2.6. При продължаване на обучението на ДЕТЕ от ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „Свети Георги“ в УЧИЛИЩЕТО, Депозитът се прехвърля за обучението в УЧИЛИЩЕТО. В този случай РОДИТЕЛИТЕ дължат доплащане на сумата на депозита до размера, обявен от Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД за учебната година, през която се сключва Договор за услуги и Договор за обучение с УЧИЛИЩЕТО.
3.3. Годишна такса за образователни ресурси и изпити:
3.3.1. Ползване и абонамент на онлайн платформи, основни и допълнителни учебници, личен ученически органайзер, учебни тетрадки, пакет тетрадки за работа в клас и домашна работа, бележник, ученическа карта, канцеларски материали, материали за изящни изкуства, практически обучения и други, съгласно Държавните образователни стандарти в Република България и съгласно изискванията на британските образователни стандарти (British National Curriculum);
3.3.2. Изпити за Cambridge Primary Checkpoint, Cambridge Secondary Checkpoint, IGCSE и A-level, съответстващи на възрастта на ученика;
3.3.3. Размерът на таксата е посочен в Договора за услуги.
3.4. При подписване на Договор за услуги, РОДИТЕЛИТЕ подават Заявление/я посредством онлайн платформа за следните услуги и дейности, за които се заплащат отделни такси:
3.4.1. Храна:
3.4.1.1. В учебни дни „Уандър Груп“ АД, предоставя в столовата на УЧИЛИЩЕТО храна на УЧЕНИКА, както следва: сутрешна закуска, лека закуска в 10 ч., обяд, следобедна закуска, прясно изцеден сок;
3.4.1.2. РОДИТЕЛИТЕ получават информация за цената на храната за един храноден, в зависимост от избраното от тях меню;
3.4.1.3. Заплащането на храната се извършва на една или две вноски, съгласно План на плащане. Отчитането на изразходваната сума за храна се извършва на касата в столовата чрез персонален идентификационен носител на всеки УЧЕНИК. В случай, че към края на учебната година по индивидуалната сметка на УЧЕНИКА има неизползвана сума за храна, същата се връща на РОДИТЕЛИТЕ;
3.4.1.4. Промяна на вида храна може да бъде направена само чрез попълнено и подписано заявление за промяна на избора и предадено на рецепция на УЧИЛИЩЕТО. Промяната влиза в сила 7 /седем/ работни дни след нейното заявяване;
3.4.1.5. Отказ от храна може да бъде направен само в случай на възникнал здравословен проблем на УЧЕНИКА, изискващ спазване на строг хранителен режим. Съгласно указания на БАБХ, ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ, на РОДИТЕЛИТЕ се предоставя разрешение за осигуряване на храна, приготвена от тях при домашни условия. В този случай РОДИТЕЛИТЕ подават подписано Заявление до рецепция на УЧИЛИЩЕТО и прилагат документи, удостоверяващи нуждата на УЧЕНИКА от диетично хранене – решение на ТЕЛК или здравен документ, издаден от комисия или специалист за съответното заболяване. Заявлението и приложените документи се разглеждат от ръководството в срок от 7 /седем/ работни дни. При установяване на невъзможност за предоставяне на нужната за УЧЕНИКА храна, се взема решение за прекратяване на услугата от страна на „Уандър Груп“ АД. Приготвената при домашни условия храна се доставя ежедневно в УЧИЛИЩЕТО, опакована в съдове за еднократна употреба, надписана с името на УЧЕНИКА. Отговорността за качеството и безопасността на приготвяната домашна храна и евентуални последствия от нея е изцяло на РОДИТЕЛИТЕ.
3.4.2. Транспорт:
3.4.2.1. Услугата транспорт се предоставя за УЧЕНИКА в учебни дни по желание на РОДИТЕЛИТЕ и след изрична заявка за направения избор, направен чрез онлайн-платформа. Превозът е от „врата до врата“;
3.4.2.2. Такса транспорт се заплаща на една или две вноски, съгласно План за плащане;
3.4.2.3. Стойността на такса транспорт се определя от Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД за всяка учебна година;
3.4.2.4. Отстъпки от такса транспорт може да бъде ползвана при:
а) еднократно плащане – 5 /пет/ %;
б) в един от следните случаи – 25 /двадесет и пет/ %: за второ и всяко следващо дете; в една посока; за маршрут до 3 /три/ километра от УЧИЛИЩЕТО;
в) отстъпката от 25 /двадесет и пет/ % се ползва само в един от трите посочени по-горе случаи, без натрупване. В този случай отстъпка за еднократно плащане не се прилага.
3.4.2.5. Отказ от заявения транспорт може да бъде направен само чрез писмено заявление до „Уандър Груп“ АД за промяна на транспорт. Заявление за отказ от транспорт се подава до 20 /двадесето/ число на текущия месец и влиза в сила от 1 /първо/ число на следващия месец. При отказ от транспорт в нерегламентираното за това време, както и при неизползване на услугата до изтичане на месеца, се заплаща услуга транспорт за целия месец. Родителите могат да подадат Заявление за промяна на адрес за вече заявен транспорт, но промяната влиза в сила само след изрично потвърждение от страна на „Уандър Груп“ АД. Във всички случаи, „Уандър Груп“ АД си запазва правото да откаже промяна на адрес за вече заявен транспорт;
3.4.2.6. „Уандър Груп“ АД може да откаже транспорт, в случай че заявката от РОДИТЕЛИТЕ е постъпила след утвърждаване на маршрутите за транспорт за учебната година.
3.5. Клубове по интереси и индивидуални занимания:
3.5.1. Провеждат се в учебни дни, след задължителните учебни занятия;
3.5.2. Включват групови или индивидуални занимания по сценични, изящни и приложни изкуства, музика, спорт, чужди езици, технологии, фотография, журналистика, дебати, самоподготовка и други;
3.5.3. Заявяване на занимания в клубове по интереси може да бъде направено чрез онлайн платформа минимум за един учебен срок, съгласно график, за който РОДИТЕЛИТЕ се информират чрез официалния сайт или чрез електронна поща;
3.5.4. При отказ от допълнителна дейност или при отсъствие на УЧЕНИКА от занимания, услугата се заплаща за целия заявен период;
3.5.5. При писмено заявяване от страна на РОДИТЕЛИТЕ чрез онлайн платформа по определения ред и срок, „Уандър груп“ АД може да предостави „индивидуална грижа“ за УЧЕНИКА в учебни дни за времето след 15:30 часа, в случай че УЧЕНИКЪТ не е записан в клубове по интереси или след 17.30 часа до 19.30 часа.
3.6. „Зелени“ и „бели“ училища, екскурзии и други:
3.6.1. Провеждат се съгласно календара на УЧИЛИЩЕТО;
3.6.2. Заявяване може да бъде направено чрез онлайн платформа, при спазване на определения ред и срок, за които РОДИТЕЛИТЕ се информират чрез официалния сайт или чрез електронна поща;
3.6.3. В зависимост от конкретните занимания и възрастта на УЧЕНИЦИТЕ, се определя минимален и максимален брой на записаните участници в групите за допълнителни дейности. В случай, че за определени занимания не се съберат достатъчно кандидати, не се сформира група. В случай, че желаещите са повече от допустимия максимален брой, кандидатите се записват по реда на заплащане на цялата дължима такса до запълване на местата;
3.6.4. УЧЕНИЦИТЕ се допускат до посещения на клубове по интереси, “зелено училище” или “бяло училище”, екскурзии, лагер и други подобни, само след предварително изцяло платена такса и подписани от РОДИТЕЛИТЕ и подадени в определения срок изискуеми документи, декларации и др.
3.6.5. Такса допълнителни дейности се определя индивидуално за всеки УЧЕНИК, в зависимост от избраните дейности.
3.7. За УЧЕНИК, който не е постъпил в УЧИЛИЩЕТО в началото на учебната година, РОДИТЕЛИТЕ заплащат редуцирана Такса услуги по чл. 3.1. в зависимост от датата на постъпване – от 15. Септември до 30. Ноември: от 01. Декември до 31. Януари; от 01. Февруари до 31. Март; след 01. Април Към определената сума се добавя таксата, посочена в чл. 3.3.
3.8. Таксите за храна, транспорт, образователни ресурси и изпити, участие на УЧЕНИКА в избираеми дейности извън задължителната учебна програма – клубове по интереси, индивидуални занимания, “зелени” и “бели” училища, екскурзии и униформа, не са включени в Такса услуги по чл. 3.1.
3.9. Условия и срокове за плащане на Такса услуги:
3.9.1. Всички дължими суми по Договора за услуги се заплащат в български лева, по курс, обявен от Българската народна банка в деня на плащането, по сметка, посочена в Договора;
3.9.2. Сроковете на плащане на такси и депозит по чл. 3.1., 3.2., 3.3. и 3.4., са посочени в План за плащане, приложен към Договора за услуги;
3.9.3. Сроковете за плащане на услугите по чл. 3.5. са съгласно срокове, обявени в официалния сайт на УЧИЛИЩЕТО или в кореспонденция по електронна поща. Такса „индивидуална грижа“ се заплаща до 10-то число на месеца, следващ месеца, в който е използвана услугата;
3.9.4. При разсрочено плащане, таксата се заплаща до 10 /десето/ число на текущ месец, съгласно План за плащане;
3.9.5. С подписването на Договора за услуги и/или подаването на заявка чрез електронна платформа, РОДИТЕЛИТЕ се считат за уведомени за размера, условията и сроковете, в които следва да платят дължимите такси;
3.9.6. В случай, че Такса услуги не е заплатена изцяло или частично в предвидения в Договора срок, „Уандър Груп“ АД няма задължение да изпраща уведомление или покана до РОДИТЕЛИТЕ за плащане;
3.9.7. При неизпълнение в срок на каквото и да било парично задължение от страна на РОДИТЕЛИТЕ, включително, но не само дължима такса или вноска по Договора за услуги и/или Договора за обучение и/или Анекси към тях и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги, Депозит и/или Такса за ползване на образователни ресурси, изпити и други, „Уандър Груп“ АД може да прекрати Договора за услуги, с което автоматично се прекратява и Договора за обучение.
3.10. Отстъпки:
3.10.1. При обучение на втори и на всеки следващ УЧЕНИК от едно семейство, записан в УЧИЛИЩЕТО и/или Частна Детска Градина „Свети Георги“, може да се ползва отстъпка от Такса услуги, съгласно решение на Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД;
3.10.2. В случай, че каквито и да е плащания по Договора за услуги и/или Договора за обучение с УЧИЛИЩЕТО и/или Анекси към тях и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги, когато е приложимо, Депозит, включително и/или Такса за ползване на образователни ресурси и изпити, не бъдат заплатени изцяло или частично до 30 /тридесет/ календарни дни от посочените в Плана за плащане или в електронна кореспонденция срокове, всички приложени отстъпки от такси по Договор за услуги и такси по Договор за обучение отпадат и РОДИТЕЛИТЕ дължат пълния размер на тези такси, определени от Съвета на директорите на „Уандър груп“ АД за съответната учебна година.
3.10.3. В случай, че каквито и да е плащания по Договора за услуги и/или Договора за обучение, подписани за етап на обучение, не бъдат заплатени изцяло или частично до 30 /тридесет/ календарни дни от посочените в Плана за плащане или в електронна кореспонденция срокове, „Уандър Груп“ АД може да прекрати Договора за услуги, с което автоматично се прекратява и Договора за обучение, или да подпише нови договори за услуги и обучение с РОДИТЕЛИТЕ, при условия и такси, обявени за текущата учебна година;
3.11. Всяка година до края на месец декември Съветът на директорите на „Уандър Груп“ АД взема решение за размера на Такса услуги за УЧЕНИЦИТЕ, които ще бъдат обучавани в УЧИЛИЩЕТО през следващата учебна година или за съответния етап на обучение. Той се определя на база продължителност на учебната година, инфлация, разходи за работна заплата и квалификация на персонала, разработени и внедрени услуги, дейности по интереси, повишаване качеството на предлаганите до момента такива и други, по преценка на компетентния орган;
3.11.1. Информация за таксите се обявява на сайта www.stgeorgeschool.eu.
IV. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕПЛАЩАНЕ
4.1. Ако дължимата Такса услуги, съгласно Договора за услуги изцяло или частично не бъде платена в предвидените срокове, освен останалите последици, предвидени в Договора, Общите условия и в приложимото право, РОДИТЕЛИТЕ дължат на „Уандър Груп“ АД неустойка за просрочие в размер на 0,5 /нула цяло и пет десети/ % върху неплатената сума за всеки ден забава, но не повече от 20 /двадесет/ % от Такса услуги за съответната учебна година. В случай, че паричното изпълнение на задължението за заплащане на Такса услуги не е достатъчно да покрие начислената неустойка и главница, най-напред се погасява неустойката и най-после главницата. Върху остатъчната главница се начислява неустойка за просрочие до пълното й погасяване.
4.2. При цялостно или частично неплащане на дължими суми за заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги в определените срокове за тяхното плащане, РОДИТЕЛИТЕ дължат на „Уандър Груп“ АД неустойка за просрочие в размер на 0,5 /нула цяло и пет десети/ % върху неплатената сума за всеки ден забава, но не повече от 20 /двадесет/ % от дължимата сума. В случай, че паричното изпълнение на задължението за заплащане не е достатъчно да покрие начислената неустойка и главница, най-напред се погасява неустойката и най-после главницата. Върху остатъчната главница се начислява неустойка за просрочие до пълното и погасяване.
4.3. При цялостно или частично неплащане на дължимата Такса услуги, включително, но не само дължима такса или вноска по Договора за услуги и/или Договора за обучение и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и/или услуги, Депозит и/или Такса за ползване на образователни ресурси и изпити в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след изтичане на предвидените за това срокове, освен останалите последици, предвидени в Общите условия и в приложимото право, „Уандър Груп” АД може да изпрати писмено предупреждение, с което дава срок от 10 /десет/ календарни дни за изпълнение на паричното задължение, с изричното предупреждение, че след изтичането на срока има право да прекрати незабавно Договора за услуги, с което автоматично се прекратява и Договора за обучение. Прекратяването се извършва с едностранно писмено изявление до РОДИТЕЛИТЕ, без даване на допълнителен срок за изпълнение.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА УСЛУГИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНИ ТАКСИ
5.1. Договорът за услуги се прекратява:
5.1.1. С изтичане на уговорения в него срок на действие;
5.1.2. По взаимно съгласие, отразено в писмена форма;
5.1.3. С едномесечно писмено предизвестие от всяка от страните, отправено до другата страна;
5.1.4. Едностранно от страна на РОДИТЕЛИТЕ, без предизвестие и при заплащане на всички дължими суми и предвидената неустойка по чл. 5.4. по-долу;
5.1.5. При трайно влошаване на здравословното състояние на УЧЕНИКА, което води до невъзможност за продължаване на обучението му, съгласно учебния план за съответната учебна година;
5.1.6. В случай, че поради здравословни причини бъде установена необходимост от личен асистент на УЧЕНИКА и РОДИТЕЛИТЕ не осигурят такъв;
5.1.7. При налагане наказание на ученика съгласно нормативните актове на Министерството на образованието и науката и Правилник за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО;
5.1.8. При закриване на УЧИЛИЩЕТО;
5.1.9. При неплащане в срок съгласно Плана за плащане на Такса услуги, Такса обучение или част от тях или всякакви други дължими суми;
5.1.10. При форсмажорни обстоятелства (война или разрушителни природни бедствия като наводнение, земетресение, пожар и др. от подобно естество, които правят сградата негодна за използване), които правят сградата неизползваема по предназначение или изпълнението на задълженията на „Уандър Груп“ АД невъзможно за срок по-дълъг от 6 /шест/ месеца – с едностранно писмено уведомление, отправено от „Уандър Груп“ АД до РОДИТЕЛИТЕ. В този случай прекратяването настъпва от датата, на която РОДИТЕЛИТЕ получат писменото уведомление „Уандър Груп“ АД;
5.1.11. „Уандър Груп“ АД има право да прекрати Договора за услуги и по преценка на ръководството, когато от страна на УЧЕНИКА, РОДИТЕЛИТЕ или упълномощени от тях лица бъдат нарушени настоящите Общи условия, Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ, роднини или упълномощени лица до училищната сграда, помещенията в нея, паркинга и околните пространства, нормативни документи на УЧИЛИЩЕТО или „Уандър Груп” АД, както и при неявяване от страна на РОДИТЕЛИТЕ без уважителна причина на индивидуална покана за родителска среща от страна на Директора на УЧИЛИЩЕТО, педагогическия екип или ръководството на УЧИЛИЩЕТО. Прекратяването се извършва с едностранно писмено изявление до РОДИТЕЛИТЕ, без предизвестие и без даване на допълнителен срок за изпълнение.
5.2. При наличие на условия, посочени в чл. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10. и 5.1.11. „Уандър Груп” АД е длъжно да върне по посочена от двамата РОДИТЕЛИ банкова сметка пропорционална част от внесената Такса услуги по чл. 3.1. в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни след изпълнение на двете условия – влизане в сила на прекратяването на договора и връщане на учебниците, учебните пособия и материали.
5.3. При продължително отсъствие на УЧЕНИКА по здравословни причини, продължило повече от 1 /един/ месец, „Уандър Груп“ АД е длъжно да върне част от внесената Такса обучение на РОДИТЕЛИТЕ. Сумата, която се възстановява се изчислява за дните след 30 /тридесетия/ ден до първия ден на посещение на УЧЕНИКА и след представяне на медицински документи за отсъствията. Това не важи за случаите, когато УЧЕНИКЪТ е получавал дистанционно обучение и учебни материали по електронна поща или друг начин.
5.4. При прекратяване на настоящия договор едностранно от РОДИТЕЛИТЕ, без спазване на срока на предизвестие от 30 /тридесет/ календарни дни, те дължат на „Уандър Груп“ АД неустойка в размер на 500 /петстотин/ EUR, съгласно фиксинга на БНБ, която може да бъде удържана от Депозита по Договора за услуги с „Уандър Груп“ АД.
5.5. Такса услуги не се възстановява в случаите на отсъствие на УЧЕНИКА, различни от посочените в чл., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8., 5.1.10., 5.1.11 и чл. 5.3. на тези Общи условия.
5.6. „Уандър Груп“ АД има право да упражни възражение за неизпълнен договор и да не заплати възникнало задължение за възстановяване на такси по посочените в чл. 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5., 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8, 5.1.10. и 5.1.11. и чл. 5.3. основания, когато са налице възникнали вземания на „Уандър Груп“ АД от РОДИТЕЛИТЕ по Договора за услуги и/или по Договор за обучение, и/или заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и услуги, включително и/или Такса ползване на образователни ресурси и изпити, когато РОДИТЕЛИТЕ не са извършили плащания по тези вземания, до пълно погасяване на паричните задължения на РОДИТЕЛИТЕ.
5.7. Прекратяването на Договора за услуги не погасява/прекратява никое финансово право или задължение на Страна, което е възникнало преди датата на прекратяване и не е изпълнено изцяло или частично.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ
6.1. Права на РОДИТЕЛИТЕ:
6.1.1. Да изискват от „Уандър Груп“ АД изпълнение на задълженията му по Договора и предоставяне на Услугите с грижата на добър професионалист;
6.1.2. Да получават достъп до материално-техническата база и до инфраструктурата и помещенията, в които се предоставят Услугите по чл. 1. от Общите условия, при условията, определени в Правилника за устройството и дейността на УЧИЛИЩЕТО, Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ до училищната сграда, помещенията, паркинга и околните пространства и Правилника за вътрешен ред на „Уандър Груп“ АД;
6.1.3. Да получават от „Уандър Груп“ АД информация относно предоставените и предстоящите да бъдат предоставени Услуги по Договора;
6.1.4. Да искат връщане на пропорционална част от внесената Такса услуги при условията на чл. 5.2 по-горе;
6.1.5. Да искат връщане на неусвоената част от депозита по реда на чл. 3.2.4. по-горе.
6.2. Задължения на РОДИТЕЛИТЕ:
6.2.1. Да предоставят цялата информация, която е необходима или може да се окаже необходима за изпълнение на задълженията на „Уандър Груп” АД по настоящия договор – относно здравословни, физиологични или други персонални особености на УЧЕНИКА, изисквания и други;
6.2.2. Да заплащат еднократно Депозита и да го допълват до пълния му размер при частично изразходване при сроковете и условията, съгласно чл. 3.2.3;
6.2.3. Да съдействат на „Уандър Груп“ АД за опазване на имуществото и спазване на вътрешния ред, правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ до училищната сграда, помещенията в нея, паркинга и околните пространства, чистотата и безопасността в УЧИЛИЩЕТО от страна на УЧЕНИКА и/или упълномощени от тях лица;
6.2.4. Да не допускат УЧЕНИКА да носи със себе си и/или да внася в УЧИЛИЩЕТО предмети, които са или могат потенциално да бъдат опасни за здравето и/или сигурността на УЧЕНИКА или другите УЧЕНИЦИ, или персонала на УЧИЛИЩЕТО;
6.2.5. Да подписват в срок Декларация за съгласие или несъгласие при всяко напускане на УЧЕНИКА на пределите на УЧИЛИЩЕТО във връзка с организираните от УЧИЛИЩЕТО или “Уандър груп” АД мероприятия;
6.2.6. Да спазват всички разпоредби на Договора за услуги и приложения и анекси към него, сключени с „Уандър Груп“ АД, във връзка с осигуряването на качествено обучение, организирането и администрирането на задължителната и избираемата учебна програма и допълнителните услуги и дейности;
6.2.7. Да заплащат Такса услуги и всички други такси и разходи при условията и в сроковете, посочени в Плана за плащане към Договора за услуги, в настоящите Общи условия или в електронна кореспонденция, когато е приложимо;
6.2.8. При всички случаи на прекратяване на Договора, да върнат в срок до датата на влизане в сила на прекратяването на Договора, предоставените от страна на УЧИЛИЩЕТО учебници, учебни пособия и материали.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА „УАНДЪР ГРУП“ АД
7.1. Права на „Уандър Груп“ АД:
7.1.1. Да получава от РОДИТЕЛИТЕ цялата информация, която е необходима или може да се окаже необходима за изпълнение на задълженията си по настоящия договор – относно здравословни, физиологични или други персонални особености на УЧЕНИКА, изисквания и други;
7.1.2. Да извършва всички необходими действия във връзка с организацията на Услугите, предмет на Договора за услуги, включително да следи за спазването на реда при ползването на Услугите;
7.1.3. Да получи Такса услуги, Такса ползване на образователни ресурси и изпити, Депозит и заплащане на всички заявени чрез онлайн платформа допълнителни дейности и услуги при сроковете и условията, посочени в Плана за плащане към Договора за услуги, в настоящите Общи условия или в електронна кореспонденция, когато е приложимо;
7.1.4. Да изпраща до РОДИТЕЛИТЕ или да публикува снимки или видеоматериали, направени по време на учебен процес, извънкласни дейности, състезания, екскурзии и други като част от своята политика за комуникация. Публикациите могат да бъдат на официалния уебсайт или други електронни страници, документи, статии и публикации в училищни и други медии, презентации, рекламни материали и други. С подписване на Договора за услуги, РОДИТЕЛИТЕ изразяват своето съгласие за това. В случай на отказ, РОДИТЕЛИТЕ подписват Декларация за отказ от заснемане, включително и видеозаснемане на УЧЕНИКА.
7.2. Задължения на „Уандър Груп“ АД:
7.2.1. Да предоставя на УЧЕНИКА правото да ползва:
7.2.1.1. В учебни дни материално-техническата база, в т.ч. инфраструктура, помещения и оборудване, необходими за осъществяване на учебния процес и за изрично заявените от РОДИТЕЛИТЕ допълнителни дейности и клубове по интереси в учебни дни до 17:30 часа;
7.2.1.2. Срещу заплащане на Такса за ползване на образователни ресурси – онлайн платформи, личен ученически органайзър, основни и допълнителни учебници, учебни тетрадки, пакет тетрадки за работа в клас и домашна работа, бележник, ученическа карта, канцеларски материали, материали за изящни изкуства, практически обучения и други, съгласно Държавните образователни стандарти в Република България и съгласно изискванията на британските образователни стандарти (British National Curriculum);
7.2.2. Да извършва дейностите по обслужване, управление, поддръжка и контрол на материално-техническата база и на допълнително избраните дейности;
7.2.3. Да предостави на РОДИТЕЛИТЕ достъп до учебната база, съгласно Правилник за устройство и дейност на УЧИЛИЩЕТО, Правилата за организация на достъпа на РОДИТЕЛИТЕ до училищната сграда, помещенията в нея, паркинга и околните пространства и Правилник за вътрешен ред на „Уандър Груп“ АД;
7.2.4. По искане на РОДИТЕЛИТЕ да им предоставя информация относно възможности за предоставяне на допълнителни услуги;
7.2.5. Да предостави на УЧЕНИКА в учебни дни, в столовата на УЧИЛИЩЕТО храна съгласно чл. 3.4.1.1. от настоящите Общи условия;
7.2.6. Да предложи за УЧЕНИКА в учебни дни транспорт, по изрична писмена заявка на РОДИТЕЛИТЕ и срещу допълнително заплащане, съгласно условията в чл. 3.4.2 от настоящите Общи условия;
7.2.7. Да предостави на УЧЕНИКА възможност за допълнителни избираеми занимания в клубове по интереси в учебни дни, съгласно условията в чл. 3.5 от настоящите Общи условия;
7.2.8. Да осигури производител на одобрената от УЧИЛИЩЕТО униформа на УЧЕНИКА (официална, ежедневна и спортна).
Цената на униформата не е включена в годишната такса за услуги и се заплаща от РОДИТЕЛИТЕ на база направен избор относно вида и броя на заявените изделия.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
8.1. „Уандър Груп“ АД има право да откаже сключването на нов Договор за услуги на УЧЕНИК за следваща учебна година по своя преценка, без да дължи каквито и да било разноски и обезщетения, включително и в случай, ако всички дължими суми по Договора за услуги и по Договора за обучение с ЧСУ „Свети Георги“ ЕООД, включително и заявените от РОДИТЕЛИТЕ чрез онлайн платформата дейности и услуги, отнасящи се до този УЧЕНИК, не са напълно издължени или са били забавени, съгласно План за плащане и/или обявените в електронна кореспонденция срокове, когато е приложимо.
8.2. Страните се съгласяват, че в случай на неизпълнение на договорни условия от страна на РОДИТЕЛИТЕ, „Уандър Груп” АД има право да прехвърля и да се разпорежда с правата си по Договора в полза на трети лица, за което РОДИТЕЛИТЕ дават предварителното си безусловно съгласие. В случай на неизпълнение от страна на РОДИТЕЛИТЕ на задължението за заплащане на каквато и да е част от Таксата за услуги, дължима съгласно Плана за плащане и/или обявените в електронна кореспонденция срокове, когато е приложимо, „Уандър Груп” АД има правото да възлага на подизпълнител извършването на действия по извънсъдебно събиране на просрочените суми, за което РОДИТЕЛИТЕ дават предварителното си безусловно съгласие.
8.3. С подписването на настоящия договор, РОДИТЕЛИТЕ на УЧЕНИКА дават съгласие, че на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни, „Уандър Груп“ АД може да обработва личните им данни, включително и тези на УЧЕНИКА в качеството си
на администратор на лични данни. Информирани са, че личните данни ще се обработват при спазване на изискванията за законосъобразност и добросъвестност, ще се събират за конкретни, точно определени и законни цели, във връзка с дейността на дружеството; ще се съхраняват данни, които са съотносими, свързани със и ненадхвърлящи целите, за които се обработват; ще бъдат точни и при необходимост ще се актуализират; ще се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или непропорционални по отношение на целите, за които се обработват. Информирани са, че юридически лица, обслужващи образователния и логистичен процес, включително и при предоставяне на допълнителни услуги на УЧЕНИКА, имат право на достъп до отнасящите се за тях лични данни. Информирани са, че при поискване от страна на РОДИТЕЛИТЕ, „Уандър Груп“ АД следва да предостави информация относно това, дали отнасящи се до РОДИТЕЛИТЕ и/или УЧЕНИКА данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват; ще заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на действащото законодателство. Информирани са, че имат право да възразят срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг и срещу обработването на личните данни при наличие на законово основание за това, като когато възражението е основателно, личните данни няма да могат повече да бъдат обработвани от „Уандър Груп“ АД.
8.4. Всички предизвестия, уведомления, съобщения, декларации, становища, изявления относно УЧЕНИК, отправени съгласно Договора за услуги до другата Страна, се изпращат с препоръчана поща на изрично посочен в Договора за услуги от РОДИТЕЛИТЕ пощенски адрес и/или на изрично посочен в Договора за услуги електронен адрес за кореспонденция. Уведомленията относно УЧЕНИКА от всякакъв вид се изпращат на изрично посочения в Договора за услуги от РОДИТЕЛИТЕ електронен адрес за кореспонденция или на пощенските адреси, посочени в Договора за услуги, освен ако междувременно РОДИТЕЛИТЕ не са уведомили писмено „Уандър Груп” АД за тяхната промяна и за приложимостта на други адреси.
8.5. При посочване на електронен адрес от страна на РОДИТЕЛИТЕ за кореспонденция относно УЧЕНИКА, РОДИТЕЛИТЕ декларират, че: желаят да получават пълната информация относно УЧЕНИКА на посочения електронен адрес, включително, когато само един от РОДИТЕЛИТЕ е негов титуляр и електронният адрес е актуален и активен; РОДИТЕЛИТЕ отговарят изцяло за съхранението и предоставянето на достъп на трети лица до електронния адрес и за съобщенията, изпратени от него или за изтичането на информация от него. РОДИТЕЛИТЕ са информирани и приемат, че: „Уандър Груп” АД не носи отговорност за каквито и да е действия, извършени от трети лица чрез използване на електронния адрес или спрямо него; „Уандър Груп” АД приема всички действия, извършени чрез използване на електронния адрес (включително действия от трети лица), като действия, извършени лично от РОДИТЕЛИТЕ в писмена форма и тези действия пораждат валидни правни последици за страните по настоящия договор и не могат да бъдат оспорвани от РОДИТЕЛИТЕ. При констатирани действия на трети лица спрямо електронния адрес, РОДИТЕЛИТЕ следва да информират писмено „Уандър Груп” АД, като всякакви действия, извършени преди уведомяването, ще пораждат предвидените правни последици и не могат да бъдат оспорвани от РОДИТЕЛИТЕ.
8.6. Всяка от Страните се задължава да информира писмено другата Страна за промяна на адреса си за кореспонденция – предварително или в срок до 2 /два/ дни от настъпване на промяната. Ако Страна промени своя адрес за кореспонденция (пощенски или електронен), без да уведоми писмено другата Страна, всички предизвестия, уведомления, съобщения, декларации, становища и изявления, изпратени на последния писмено посочен от първата Страна адрес, се считат за валидно връчени.
С подписа си на тези Общи условия, РОДИТЕЛИТЕ декларират, че са ги получили, запознати са с тях и ги приемат като неразделна част от Договора за услуги.
Настоящите Общи условия са приети от Съвета на директорите на „Уандър Груп“ АД на 15.12.2017 г. и се отнасят за договори, сключени за всички ученици, записани в УЧИЛИЩЕТО за учебната 2018-2019 г.

error: Content is protected !!