ПОЛИТИКА ЗА СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ

ОБОСНОВКА

Нарастването на достъпа до глобалната комуникация и популярността на обществените социални мрежи в медиите излага потребителите на потенциални рискове, предвид нерегулираната същност на интернет пространството.

Училище „Свети Георги“, признава възможността за използване на публични сайтове от социални медии в образователна обстановка, но също така има за цел да защити заинтересованите страни от всички потенциални проблеми, които могат да възникнат в училище.

ЦЕЛ

Нашата цел е да предоставим насоки за защита на всички заинтересовани страни в училище от всякакъв риск, породен от публични сайтове в социалните медии.

Обществените медии и социални мрежи включват: уебсайтове, блогове, уикита, онлайн форуми и виртуални среди, които попадат извън училищните регулирани онлайн страници (т.е. Facebook, Twitter, Myspace, Skype, LinkedIn, VK, и т.н. …) и други.

ПОСЛЕДИЦИ

Ученици

 • В училище се осигурява безопасност в часовете със „социални медии”, (Информационни технологии, PSHE – часове за личностно развитие и други).
 • Учениците не трябва да използват обществени социални медии в училище.
 • Учениците не трябва да се стремят да общуват с персонала онлайн, извън училище в подлежащи на санкции системи.
 • Учениците са съветвани да задават лични настройки за поверителност на всички сайтове в социалните медии, които те използват.
 • На учениците се препоръчва внимателно да обмислят съдържанието, което публикуват онлайн; дали е възможно публикувания материал, да бъде вреден или неудобен през следващите години;
 • Учениците трябва да са наясно с понятието „кибер тормоз“ и да избягват ситуации, в които могат да наранят друг човек или те самите да бъдат наранени. 

ПЕРСОНАЛ

 • Персоналът не трябва да имат достъп до публични сайтове в социални медии от училищни мрежи, освен ако не е за целите на учебната дейност и с разрешение на техния пряк ръководител.
 • Персоналът не трябва да използва и-мейл адреса на своето училище за кореспонденция от обществени социални мрежи, които не са били одобрени от училището.
 • Персоналът не трябва да общува онлайн с учениците извън училище, извън предвидените имейл адреси или системи.
 • Персоналът не трябва да „става приятел“ или „следва“ учениците, нито да предоставя личен имейл адрес, освен ако ученикът не е над 18-годишна възраст и вече не е член на нашето училище.
 • Персоналът не трябва да прави публикации и публични коментари, които могат да навредят на репутацията на училището; в публичното пространство учителите не трябва да действат като говорители на училището, освен ако не получат разрешение от своя пряк ръководител.
 • Персоналът не трябва да оповестява в публичните социални мрежи всяка информация, която е поверителна или защитена, касаеща ученици, персонал, родители или училището.
 • Персоналът не трябва да използва логото на училището в публични социални мрежи и медии, без позволение.
 • Забранено е публикуването на снимки на ученици в каквито и да било публични социални медийни мрежи.
 • Препоръчва се персоналът да зададе настройки за поверителност в публични сайтове в социалните медии, като се ползват най-високите налични настройки за поверителност.
 • Препоръчва се да помним, че след като е публикуван онлайн, материалът е изложен на разположение завинаги; нека да помислим внимателно за това, което публикуваме онлайн.

Всяко съобщение, получено от деца на лични сайтове от социални медии, трябва да бъде докладвано на прекия ръководител. Ако някой от членовете на персонала е наясно с неуместни съобщения, отнасящи се до което и да е дете/ученик в някои социални медии, те веднага трябва да бъдат докладвани на прекия ръководител.

Съветът към персонала е да не приема или кани всеки бивш ученик на училището на възраст под 18 като приятел, последовател, абонат или подобен в лична социална медия или да предоставя личен имейл адрес.

РОДИТЕЛИ

На родителите се препоръчва внимателно да следят, как детето ползва социалните медии и да се намесват, когато е необходимо.

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ

ЧСУ „Свети Георги“ признава важността на Политиката за социалните медии и осигурява механизми за разследване и разрешаване на случаи на неспазване чрез Политика срещу тормоза, Политика за поведение. Всички заинтересовани страни трябва да се чувстват в безопасност и сигурност, като изразяват загриженост пред подходящите членове на персонала.

Политиката за социалните медии e синхронизирана с рамковите изисквания на:

– Закон за закрила на детето

– Закон за предучилищното и училищното образование

– Правилник за дейността на училището

– Правилник за безопасни условия за обучение, възпитание и труд

– Училищна политика в областта на ИКТ

– Училищна политика срещу тормоза

Политиката е ревизирана на 05.09.2018 г.

Следваща редакция – 31.06.2019 г.

error: Content is protected !!