ПОЛИТИКА ПО КАНДИДАТСТВАНЕ И ПРИЕМ

ЦЕЛИ

St. George Intеrnational School & Preschool се стреми да привлича ученици с високи академични и личностни умения, които могат да допринасят и да извличат ползи от учебната програма, прилагана в училище.

За нас е важно да предоставим пълна и ясна информация за организацията на учебния процес, целите и философията на St. George Intеrnational School & Preschool , за да може родителите и учениците да вземат информирано решение при избора си на училище. В тази връзка насърчаваме провеждането на информационни срещи с отдел Прием и комуникации.

Формирането на паралелките се основава на ясно определени критерии, за да може всички ученици да се възползват в максимална степен от учебната програма, прилагана в училище. Паралелките в начален етап са с големина от по 15 ученика и постепенно нарастват до 22 в гимназиален етап.

 

ПРИНЦИПИ 

В St. George Intеrnational School & Preschool могат да бъдат записани всички деца, независимо от тяхната раса, религия, националност, етнически произход и пол.

За учебната 2018 -2019 година St. George Intеrnational School & Preschool приема деца за:

* Обучението по Английски език в Подготвителна група, Първи и Осми клас е в зависимост от нивото на владеене на езика от учениците – начинаещи и напреднали.

Възможен е и текущ прием в останалите класове при наличие на свободни места.

Възможно е в определени випуски да няма свободни места, тогава кандидатите могат да бъдат записани в листа на чакащи.

При прием на ученици се взимат предвид: датата на раждане, академичния потенциал, зрелостта на ученика, готовността за съответния клас, училищни резултати и препоръки, участия в състезания и проекти.

Обследването се използва като средство за получаване на информация при точното определяне на нивото на ученика.

Решението се основава на следните основни критерии:

 • Готовност на ученика за постъпване в съответния клас;
 • Зрялост и поведение на ученика;
 • Съвместимост между критерии и очаквания на родители и училище относно личностното и академично развитие на ученика, готовност за сътрудничество за постигане на общите цели и спазване на приетите правила на училището.

Във всички случаи училището си запазва правото да: предложи място с или без условия, както и да откаже място на кандидат-ученика.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБСЛЕДВАНЕ И ПРИЕМ 

Всеки кандидат-ученик следва да премине през процедура по обследване съобразно възрастта и класа, за който кандидатства, за да може да бъде взето решение за прием. Процедурата по кандидатстване и прием се координира от Мениджър Прием и комуникации.

 

Процедура за кандидатстване за детска градина

Стъпка 1

Подаване на Заявление за кандидатстване. За валидно попълнено се счита това заявление, което съдържа пълна и изчерпателна информация във всяка от секциите.

Стъпка 2

Взимане на решение за прием – До 7 работни дни след получаване на Заявление за кандидатстване, Мениджър Прием и комуникации уведомява родителите за наличие на свободни места в групата, за която се кандидатства.

2.1. До 10 дни след получаване на потвърждение за прием и уточняване на датата на постъпване, е необходимо родителите да подпишат договор, да заплатят депозит /който се възстановява или приспада от последната такса при напускане на детската градина/ и първа такса. При подписване на договора родителите представят копие от акта за раждане на детето.

2.2. В случай, че няма свободни места, родителите могат да попълнят Заявление за записване в листа на чакащи и при първа възможност да бъдат информирани за прием.

 

Необходими документи при постъпване:

За постъпване на детето се изискват следните документи, които се предават в първия ден на посещение в детската градина:

 • Резултат от фекална проба за чревни хелминти;
 • Резултат от фекална проба за носителство за шигела, салмонела и патогенни коли;
 • Резултат от перианален отпечатък за острици;
 • Изследване на кръв и урина;
 • Бележка от личния лекар в уверение на това, че детето е клинично здраво и не е в контакт с остри заразни болести (бележката е валидна 3 дни от издаването ѝ);
 • Лична здравно-профилактична карта, попълнена от личния лекар на детето;
 • Имунизационен статус на детето (за деца-чужденци е необходим превод на български език);
 • Изследване за СПИН и Васерман на единия родител при прием на деца до 3-годишна възраст.

 

Процедура за кандидатстване за в училище

Стъпка 1

Подаване на Заявление за кандидатстване в срок до 10 дни преди предпочитаната дата за провеждане на приемни изпити.

За валидно попълнено се счита това заявление, което съдържа пълна и изчерпателна информация във всяка от секциите в него и е придружено от копие на:

 • Документ за завършен клас при кандидатстване след първи клас;
 • Академична характеристика/справка при кандидатстване след първи клас;
 • Референции от предходни учебни заведения, ако кандидат-ученикът е посещавал такива;
 • Грамоти и сертификати от проведени курсове или състезания, ако кандидат-ученикът разполага с такива.

Стъпка 2

Явяване на приемни изпити – В 5-дневен срок от получаване на заявлението, одобрените кандидати получават по имейл отговор, че са допуснати до следваща стъпка – провеждане на приемни изпити, като получават подробна информация за организацията им и фактура за такса обследване.

Стъпка 3

Заплащане на такса обследване – Такса обследване е еднократна и не подлежи на възстановяване. Включва разходи за престой в училище, материали, тестове, интервюта и последващи административни дейности. Необходимо е да бъде заплатена преди датата на изпита по един от следните начини, на основание издадена фактура:

 • Чрез ПОС терминал на място в сградата на училището;
 • По банков път.

Стъпка 4

Обследване – Чрез процедурата по обследване се проверява готовността на кандидат-ученика за съответния клас, способностите му за учене, форми на социализация, адаптация в група, ниво на владеене на английски език. Тази информация дава възможност за индивидуален подход към ученика, както и за комбиниране на балансирани класове, в които се постига максимална ефективност на обучение.

Явяване на приемен изпит – В определения ден за провеждане на изпитите, кандидат-ученикът посещава училището от 08:00 до 14:00 ч. По време на престоя се потапя в учебната атмосфера, участва в различни ситуации и провежда съответните тестове. Осигурени са закуска, малка закуска в 10:00 ч. и обяд. За времето на престой в училище е необходимо кандидат-ученикът да носи вътрешни обувки.

 • За Подготвителна група и Първи клас:Кандидат-ученикът държи тест за училищна готовност на български език и комбиниран тест на английски език.
 • За Втори клас:Кандидат-ученикът държи тест по български език и комбиниран тест на английски език.
 • За Трети и Четвърти клас:Кандидат-ученикът държи изпити по български език и литература, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език.
 • За Пети – Десети клас:Кандидат-ученикът държи изпити по български език и литература, есе, комбиниран тест по науки и комбиниран тест на английски език.

Стъпка 5

Резултати – В 14-дневен срок от провеждане на приемните изпити, родителите получават по електронна поща резултатите от тестовете. В случай, че ученикът е приет, с тях се запознават преди началото на учебната година и учителите, което да ги подпомогне в подготовка на индивидуалния подход и работа с него.

При желание, родителите имат възможност да се запознаят с изпитните работи на своето дете след предварително уговорена среща с Мениджър Прием и комуникации.

5.1. В случай, че кандидат-ученикът покрива изискванията за прием в училището, в срок от 7 дни след получаване на резултатите и след като са се запознали с получените анализи от обследването, родителите насрочват среща чрез отдел Прием и комуникации с Изпълнителния директор. В срок от 3 дни след срещата, Мениджър Прием и комуникации изпраща до родителите писмено становище относно взетото решение за прием на кандидат-ученика;

5.2. В случай, че резултатите на кандидат-ученика са такива, че той трудно би се интегрирал и напредвал в училището, родителите получават обоснован отказ и препоръки за работа с детето от Мениджър Приеми комуникации.

Във всички случаи, училището си запазва правото да предложи място с или без условия, както и да откаже място на кандидат-ученика.

Стъпка 6

Записване на приети ученици – В срок от 3 дни от получаване на становище, че кандидат-ученикът е приет, родителите трябва да попълнят Заявление за постъпване и да преминат към процедура за подписване на договор за обучение.

В случай, че кандидат-ученикът покрива изискванията за прием в училището, но няма място в класа, за който кандидатства, родителите могат да попълнят Заявление за записване в листа на чакащи и при първа възможност да бъдат информирани за прием.

Стъпка 7

Подписване на договор и заплащане на депозит

След подписване на договор и внасяне на определения депозит и такса, ученикът се счита за приет в училище и се записва в Книгата за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст.

При подписване на договора родителите представят следните документи:

 • Копие от Акт за раждане;
 • Лична здравно-профилактична карта;
 • Удостоверение за преместване, издадено от предходното училище (при смяна на учебно заведение на кандидат-ученика).

Политиката е ревизирана на 05.09.2018 г.

Следваща редакция – 31.06.2019 г.

error: Content is protected !!